SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Činnosť profesijnej sekcie klinická biochémia

Činnosť profesijnej sekcie klinická biochémia, ktorá združuje členov SKIZP pracujúcich na pracoviskách klinickej biochémie je zameraná na viacero oblastí:

 • v legislatívnej oblasti - pripomienkovaním návrhov noviel súvisiacich s povolaním laboratórny diagnostik spolupracuje pri tvorbe a novelizácií sadzobníkov diagnostických a liečebných  výkonov
 • v oblasti kvality - podieľa sa na príprave návrhu SKIZP  - „Indikátory kvality pre laboratórnu medicínu“
 • oblasť sústavného vzdelávania - je nosnou oblasťou činnosťou profesijnej sekcie. V spolupráci s ostatnými profesijnými sekciami týkajúcimi sa laboratórnej diagnostiky organizuje slovensko-česku konferenciu Laboratórna diagnostika v medicíne. V roku 2009 základným krédom konferencie bolo - „Kríza - výzva pre kvalitu, efektivitu a správnu pozíciu laboratórnej diagnostiky v systéme zdravotnej starostlivosti". Na základe ohlasov účastníkov konferencie môžeme konštatovať, že stanovené ciele sa nám podarilo naplniť:
 • identifikovať príležitosti pre lepšie zabezpečenie preanalytickej fázy  laboratorného vyšetrenia
 • poukázať na vplyv finančných limitov pri zabezpečovaní kvality analytickej fázy vyšetrenia
 • hľadať podmienky pre spoľahlivosť laboratorného výsledku a bezpečnosti pacienta
 • načrtnúť nové možnosti pre zabezpečenie kvality a efektivity v laboratórnej diagnostike
 • hľadať nástroje efektivnej komunikácie so zdravotnými poisťovňami a štátnymi inštitúciami vo vzťahu k úhradám za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pozíciu laboratórnej diagnostiky
 • hľadať nový model pre diferencované odmeňovanie a transparentnú súťaž

10.-12.6.2010 v Levoči sa uskutoční 3. slovensko-česká konferencia Laboratórna diagnostika v medicíne. Nosnou myšlienkou konferncie bude „excelentný výkon zdravotníckeho pracovníka v laboratórnej diagnostike“, alebo čo všetko musíme ešte urobiť preto, aby sme sa k takémuto výkonu priblížili. Informácie sú na webstránkach www.labdia-spis.sk, www.skizp.sk .

 • v rámci sústavného vzdelávania sa zdravotnícki pracovníci raz za každé dva roky počas hodnoteného obdobia (každých 5 rokov od registrácie) musia absolvovať študijné programy určené na udržanie a obnovovanie vedomostí a zručnosti v neodkladnej podpore životných funkcií. Profesijná sekcia sa bude spolupodieľať pri organizovaní takýchto kuzov.
 • v spolupráci s regionálnymi centrami SKIZP sa bude podieľať na overovaní splnenia podmienok sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

 


Spišská Nová Ves, 13.04.2010                        Ing.Jana Takáčová,CSc.


Činnosť profesijnej sekcie klinická biochémia, ktorá združuje členov SKIZP pracujúcich na pracoviskách klinickej biochémie je zamerananí na viacero oblastí:

- v legislatívnej oblasti - pripomienkovaním návrhov noviel súvisiacich s povolaním laboratórny diagnostik

spolupracuje pri tvorbe a novelizácií sadzobníkov diagnostických a liečebných  výkonov

v oblasti kvality podieľa sa na príprave návrhu SKIZP  - „Indikátory kvality pre laboratórnu medicínu“

oblasť sústavného vzdelávania je nosnou oblasťou činnosťou profesijnej sekcie. V spolupráci s ostatnými profesijnými sekciami týkajúcimi sa laboratórnej diagnostiky organizuje slovensko-česku konferenciu Laboratórna diagnostika v medicíne. V roku 2009 základným krédom konferencie bolo - „Kríza - výzva pre kvalitu, efektivitu a správnu pozíciu laboratórnej diagnostiky v systéme zdravotnej starostlivosti". Na základe ohlasov účastníkov konferencie môžeme konštatovať, že stanovené ciele sa nám podarilo naplniť:

- identifikovať príležitosti pre lepšie zabezpečenie preanalytickej fázy  laboratorného vyšetrenia

- poukázať na vplyv finančných limitov pri zabezpečovaní kvality analytickej fázy vyšetrenia

- hľadať podmienky pre spoľahlivosť laboratorného výsledku a bezpečnosti pacienta

- načrtnúť nové možnosti pre zabezpečenie kvality a efektivity v laboratórnej diagnostike

- hľadať nástroje efektivnej komunikácie so zdravotnými poisťovňami a štátnymi inštitúciami vo vzťahu k úhradám za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pozíciu laboratórnej diagnostiky

- hľadať nový model pre diferencované odmeňovanie a transparentnú súťaž

10.-12.6.2010 v Levoči sa uskutoční 3. slovensko-česká konferencia Laboratórna diagnostika v medicíne. Nosnou myšlienkou konferncie bude „excelentný výkon zdravotníckeho pracovníka v laboratórnej diagnostike“, alebo čo všetko musíme ešte urobiť preto, aby sme sa k takémuto výkonu priblížili. Informácie sú na webstránkach www.labdia-spis.sk , www.skizp.sk .

v rámci sústavného vzdelávania sa zdravotnícki pracovníci raz za každé dva roky počas hodnoteného obdobia (každých 5 rokov od registrácie) musia absolvovať študijné programy určené na udržanie a obnovovanie vedomostí a zručnosti v neodkladnej podpore životných funkcií. Profesijná sekcia sa bude spolupodieľať pri organizovaní takýchto kuzov.

- v spolupráci s regionálnymi centrami SKIZP sa bude podieľať na overovaní splnenia podmienok sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

 

 

 

Spišská Nová Ves, 13.04.2010                        Ing.Jana Takáčová,CSc.