SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

SKIZP v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU vás pozývajú na dvojdenný kurz, ktorý zdôrazňuje interdisciplinárnu spoluprácu klinického logopéda a psychológa. Týka sa témy, s ktorou sme sa už na vzdelávacích akciách, ktoré organizujeme, už stretli. Absolvovanie tohto kurzu je jednou z podmienok k ukončeniu špecializačnej prípravy v odbore klinická logopédia

Názov vzdelávacej akcie: Špecifiká hodnotenia a terapie  jazykových schopností u detí s VJP a PVP

Prednášajú: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA a Mgr. Veronika Halašová

 

O lektorkách:  

mastenovaMgr. Zuzana Maštenová, BCBA, ukončila v roku 2004 magisterské štúdium psychológie na Prešovskej Univerzite v Prešove. V roku 2010 ukončila postgraduálne štúdium aplikovanej behaviorálnej analýzy na UNT (University of North Texas) a v súčasnosti má ukončený proces medzinárodnej certifikácie BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Od roku 2004 pracovala pod vedením certifikovaných analytikov v Írsku, Škótsku, Anglicku a od roku 2011 sa na Slovensku venuje vedeniu domácich programov pre deti s PAS a inými vývinovými poruchami, pravidelne organizuje vzdelávacie workshopy pre rodičov a odborníkov, lektoruje kurzy aplikovanej behaviorálnej analýzy na Masarykovej Univerzite v Brne. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie VIA ABA, o.z, ktorá sa venuje podpore rodín detí s PAS a šíreniu informácií o empiricky overených metódach práce s deťmi s PAS.

halasova-veronikaMgr. Veronika Halašová, ukončila magisterské štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte UK v roku 2014. Po ukončení štúdia pracovala v SCŠPP. Od roku 2015 pracuje v rezorte zdravotníctva. Najprv v ambulancii klinickej logopédie UNsP Milosrdní bratia s.r.o v Dunajskej Lužnej. Neskôr v ambulancii klinickej logopédie v Trnave a nakoniec v ambulancii klinickej logopédie v Šali, kde ambulanciu aktuálne vedie. Absolvovala prípravný kurz pre RBT (registrovaných behaviorálnych technikov) na Masarykovej univerzite v Brne. V oblasti ABA absolvovala mnoho školení a workshopov, vedených certifikovanými behaviorálnymi analytikmi. V roku 2021 úspešne ukončila špecializačné štúdium klinickej logopédie na SZU v Bratislave a obhájila špecializačnú prácu s názvom Možnosti využitia princípov Aplikovanej behavioránej analýzy u detí s autizmom v ambulancii klinickej logopédie

Anotácia kurzu: V ambulancii klinickej logopédie sa čoraz viac stretávame s deťmi, ktoré sú na diagnostickom rozhraní, či ide o dieťa s vývinovou jazykovou poruchou ako hlavnou nozologickou jednotkou, alebo ako prejav pervazívnej vývinovej poruchy. Sme to práve my, logopédi, ktorí by sme mali pomôcť klinickým psychológom a psychiatrom pri diagnostickom rozhodovaní. Ale ako správne zhodnotiť rečové kompetencie dieťaťa? Cieľom kurzu je objasniť rozdiely v klinickom obraze detí s VJP a PVP. Prakticky si ukážeme ako hodnotiť jazykové kompetencie, aké nástroje pri tom použiť a podľa akých znakov predpokladať prognózu dieťaťa. Predstavíme si model, ako intervenčne pracovať s takýmto dieťaťom a jeho rodičmi

Workshop je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

 

ORGANIZÁCIA WORKSHOPU:

 Termín:30.9.2022 - 1.10.2022

 Miesto konania: CENTRUM MEMORY, BRATISLAVA

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná  pod číslom:2022/06/1

 Počet pridelených kreditov: 14

 Max. počet účastníkov:  30

 Odborný garant kurzu: Mgr. Zuzana Maštenová

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP - 100 Eur, nečlen SKIZP - 150 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 10.9..2022. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS: 309112022
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 10.9.2022 -  50%, po 10.9.2022  - 100% z ceny kurzu