SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

logo-skizp-nsp

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný kurz z diagnózy, ktorá je súčasťou štandardov diagnostických a terapeutických postupov pre klinickú logopédiu a stretáva sa s ňou každý klinický logopéd, pracujúci v Ambulancii klinickej logopédie:

  • Hodnotenie verbálneho správania a iných zručností u detí s PAS

PrednášaMgr. Zuzana Maštenová, BCBA                                                        

O lektorke:

mastenova     Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, ukončila v roku 2004 magisterské štúdium psychológie na Prešovskej Univerzite v Prešove. V roku 2010 ukončila postgraduálne štúdium aplikovanej behaviorálnej analýzy na UNT (University of North Texas) a v súčasnosti má ukončený proces medzinárodnej certifikácie BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Od roku 2004 pracovala pod vedením certifikovaných analytikov v Írsku, Škótsku, Anglicku a od roku 2011 sa na Slovensku venuje vedeniu domácich programov pre deti s PAS a inými vývinovými poruchami, pravidelne organizuje vzdelávacie workshopy pre rodičov a odborníkov, lektoruje kurzy aplikovanej behaviorálnej analýzy na Masarykovej Univerzite v Brne. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie VIA ABA, o.z, ktorá sa venuje podpore rodín detí s PAS a šíreniu informácií o empiricky overených metódach práce s deťmi s PAS.

Anotácia kurzu:

     Hlavným cieľom kurzu je naučiť účastníkov zhodnotiť základnú úroveň verbálnych a iných zručností dieťaťa v porovnaní s jeho rovesníkmi s nenarušeným vývinom. Použitie hodnotenia VB-MAPP umožní identifikovať tie zručnosti, ktoré by mali byť prioritnými cieľmi intervencie, pomôže stanoviť na akej úrovni zručnosti by sme mali intervenciu začať, aké sú momentálne u dieťaťa najzávažnejšie bariéry v učení a osvojovaní si reči a komunikácie. Na základe hodnotenia zručností tiež určíme vhodnú formu alternatívnej komunikácie, umiestnenie, formát a metódy učenia pre konkrétneho študenta. VB-MAPP hodnotenie je využiteľné u dieťaťa so závažným oneskorením vo vývine reči bez ohľadu na fyzický vek.

     Kurz je určený predovšetkým pre tých logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov, ktorí sa už zúčastnili predchádzajúcich kurzov, venujúcich sa princípom aplikovanej behaviorálnej analýzy, analýzy verbálneho správania a základných verbálnych operantov

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 7.- 8. november 2019

 Miesto konania: Centrum Memory, Bratislava

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári SVZ pod č. SVZ 2019/25/1

  Počet pridelených kreditov: 13

 Max. počet účastníkov:  50

 Odborný garant kurzu: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP - 100 Eur, nečlen SKIZP - 150 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

 Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu !!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 25 10.2019. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  0708112019
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 28.10.2019 -  50%z ceny kurzu, po 28.10.2019  - 100% z ceny kurzu

UBYTOVANIE:

Možnosti ubytovania: napr. www.szu.sk