SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

logo-skizp-nsp 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný kurz z diagnózy, ktorá je súčasťou štandardov diagnostických a terapeutických postupov pre klinickú logopédiu a stretáva sa s ňou s ňou každý klinický logopéd, pracujúci v Ambulancii klinickej logopédie nielen v štátnom ale aj neštátnom zdravotníckom zariadení:

  • DYZARTRIE

Prednáša: PhDr. Anna Paluková

O lektorke:

     palukovaPhDr. Anna Paluková, odborný garant pre klinickú logopédiu pre UNB pracuje ako klinický logopéd, afaziológ na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení a neurologickej klinike UNB v Nemocnici Ružinov, kde vykonáva aj konziliárne vyšetrenia a poskytuje ambulantnú starostlivosť v ambulancii klinickej logopédie pri FRO. Po ukončení štúdií na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a úspešnom obhájení diplomovej práce Dysprozódie u dospelých v roku 1993 nastúpila na Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie ružinovskej nemocnice ako logopéd. V roku 1996 získala vzdelanie ako klinický logopéd po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky v obore klinická logopédia. Po obhájení rigoróznej práce Apraxie u dospelých v roku 2006 získala titul PhDr. Prednášala na viacerých neurorehabilitačných, fyziatrických, fyzioterapeutických a klinicko-logopedických konferenciách, odborných seminároch doma i v zahraničí.

     Sama neustále doplňuje a aktulalizuje svoje odborné vedomosti na rôznych domácich aj zahraničných sympóziiách, konferenciách, workshopoch zameraných na neurogénne poškodenie komunikačnej schopnosti, kognitívnych funkcií, AAK. Je členkou OPS MZ SR pre vypracovanie ŠDTP.

Anotácia kurzu:

     Dyzartria okrem afázii je jednou z najrozšírenejšej narušenej komunikačnej schopnosti pri neurogénnych poruchách reči vznikajúcich pri poškodení CNS a periferného nervového systému, vyskytujúce sa u detí aj u dospelých. Kurz je zameraný na diagnostiku a terapiu tohto viackomponentného narušenia reči , doplnené s videoukážkami ako aj praktickým zácvikom realizovania klinicko-logopedickej intervencie .

Kurz je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 11.- 12. október 2019

POZOR ZMENA!!! Miesto konania: Memory Bratislava

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári SVZ

 pod číslom: SVZ 2019/24/1

 Počet pridelených kreditov: 11

 Max. počet účastníkov:  50

 Odborný garant kurzu: PhDr. Anna Paluková

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP - 100 Eur, nečlen SKIZP - 150 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

 Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu !!!
Prihlásiť sa na kurz a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 30.9.2019. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  1112102019
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 1.10.2019-  50% z ceny kurzu, po 1.10.2019   - 100% z ceny kurzu

UBYTOVANIE:

     Možnosti ubytovania: napr. www.szu.sk