SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

logo-skizp-nsp

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný kurz z diagnózy, ktorá je súčasťou štandardov diagnostických a terapeutických postupov pre klinickú logopédiu. Prvýkrát v histórii klinickej logopédie sa bude prednášať špeciálne vyšetrenie priebehu prehĺtania u detí

Videofluoroscopic Swallow Study Training  

State of the Art and Science with Infants & Children

Prednáša: Joan C. Arvedson, PhD, CCC-SLP, BCS-S, ASHA Honors & Fellow Program Coordinator, Feeding and Swallowing Services Children's Hospital of Wisconsin – Milwaukee, Clinical Professor, Department of Pediatrics Medical College of Wisconsin – Milwaukee.

O lektorke: Joan C. Arvedson, Ph.D, CCC/SLP, BCS-S, je programovou koordinátorkou oddelenia porúch kŕmenia a  prehĺtania v Detskej nemocnici vo Wisconsine - Milwaukee. Je klinickou profesorkou v odbore detskej gastroenterológie na Lekárskej fakulte Univerzity vo Wisconsine. Je certifikovanou špecialistkou v odbore  porúch prehĺtania. Dr. Arvedson získala jej B.S., M.S., and Ph.D. tituly na Wisconsinskej univerzite. Vydala 3 knižné publikácie: Pediatric Swallowing and Feeding: Assessment and Management (3rd edition 2020, with L. Brodsky, MD [in memoriam] & M. Lefton-Greif, PhD) and Pediatric Videofluoroscopic Swallow Studies: A Professional Manual with Caregiver Guidelines (with M. Lefton-Greif, PhD) a tréningový manuál Interpretation of Videofluoroscopic Swallow Studies of Infants and Children. Realizuje workshopy a semináre týkajúce sa problematiky porúch prehĺtania a kŕmenia u dojčiat a detí v USA, Kanade, Európe, Ázii a Južnej Amerike. V roku 2015 a 2016 prednášala problematiku detskej dysfágie aj na Slovensku.

Všetky jej výskumy, lekárska prax a prednášky sú zamerané na túto problematiku.

Anotácia kurzu:

Tento 2 dňový kurz poskytuje intenzívny tréning pre klinických logopédov a lekárov, ktorí participujú na vyšetrení porúch prehĺtania videofluoroskupickou cestou (Videofluoroscopic Swallow Study, VFSS). Je životne dôležité, aby sa vyšetrenia VFSS vykonávali systematicky,   čo najpresnejšie a boli správne interpretované, aby sme dokázali vytvárať čo najefektívnejšie intervenčné postupy. Ako odborníci potrebujeme mať vedomosti o presných postupoch, správne analyzovať nálezy a pracovať podľa objektívneho evidence-based postupu. Získané informácie tak môžeme efektívne použiť pri tvorbe vhodných intervenčných postupov. Systematické zbieranie dát s tým spojené poskytuje základ pre vytvorenie individuálneho terapeutického postupu pre každého pacienta.

V súčasnom nastavení zdravotníckeho systému, klinickí logopédi poskytujú logopedickú intervenciu pacientom v každom veku, od novorodencov až po seniorov. Jedná sa o ľudí s neurologickými, anatomickými či respiračnými problémami rôzneho stupňa. Cieľom je čo najviac skvalitniť logopedickú intervenciu, vychádzajúcu zo záverov z VFSS a zabezpečiť orálny príjem potravy bez aspirácie (podľa evidence - based medicine). Je veľmi dôležité, aby bol každý odborník vykonávajúci prístrojové vyšetrenia prehĺtania, odborne supervizovaný tak, aby dokázal poskytnúť pacientovi čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, neohrozil jeho zdravie a v rámci interdisciplinárnej spolupráce konzultoval s príslušnými odborníkmi informácie, ktoré sú založené na rozsiahlych znalostiach anatómie, fyziológie a funkciách prehĺtania. Práve Dr. Arvedson má rozsiahle znalosti a klinické skúsenosti s pacientmi s dysfágiou rôznej etiológie.

Účastníci kurzu budú po skončení kurzu schopní:

  1. 1.Popísať orofaryngeálnu ananatómiu a fyziológiudetí (z videofluoroskopického obrazu). Výstupné hodnotenie: vymenujte 3 štruktúry, ktoré sú zobrazené pri laterálnom pohľade počas VFSS.
  1. 2.Identifikovať poruchy prehĺtania po VFSSdetských pacientov. Výstupné hodnotenie: vymenujte 3 poruchy prehĺtania spôsobené faryngeálnou dysfunkciou.
  1. 3.Opísať kroky intervencie, ktoré môžu byť testované počas prístrojového vyšetrenia prehĺtania. Výstupné hodnotenie: uveďte odôvodnenia pre 3 intervencie, ktoré môžu byť identifikované počas VFSS.
  1. 4.Zhrnúť informácie týkajúce sa klinickéhoprístrojového hodnotenia prehĺtania a taktiež zhodnotiť zdravotný stav s tým spojený (nutrícia, dýchanie, trávenie, neurologické problémy). Na základe týchto informácii budú vytvárať vhodné terapeutické postupy pre deti s dysfágiou. Výstupné hodnotenie: uveďte 3 hlavné dôvody (zistenia), ktoré sú hlavné pri rozhodovaní sa, či dieťa, ktoré je kŕmené non orálne (NGS, PEG) môže začať prijímať potravu orálnou cestou.

Úroveň kurzu: stredne pokročilí

Kurz je určený pre   logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov, ale aj rtg. lekárov, pediatrov, ORL lekárov, detských neurológov, detských gastroenterológov, ktorí chcú byť súčasťou dysfagiologických tímov. Tento kurz je vstupnou bránou k špecializácii sa klinických logopédov v odbore dysfagiológia. Kurz bude simultánne tlmočený do slovenského jazyka!

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 9.- 10. september 2019

 Miesto konania: Hotel sv. Ludmila, Skalica

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2019

 pod číslom: SVZ 2019/23/1

 Počet pridelených kreditov: 12

 Max. počet účastníkov:  30

 Odborný garant kurzu: Joan Arvedson, PhD, CCC-SLP, BCS-S

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP - 250 Eur, nečlen SKIZP - 300 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 25.8.2019. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  0910092019
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 28.8.2019 -  50%z ceny kurzu, po 28.8.2019  - 100% z ceny kurzu

UBYTOVANIE: Možnosti ubytovania: napr. http://www.tikskalica.sk/