SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na jednodenný kurz s témou, ktorá zasahuje široké spektrum, apeluje na holistický prístup k pacientovi, je interdisciplinárna a   s ktorou sa klinický logopéd často stretáva v ambulanciách klinickej logopédie, napriek tomu však nemá k dispozícii dostatok diagnostického materiálu na potvrdenie danej diagnózy. Lektorka tohoto kurzu svojou špecializačnou prácou veľmi dobre zosumarizovala danú tému tak, aby klinický logopéd mohol poskytnúť kvalitnejšiu klinickologopedickú liečbu pacientom s touto diagnózou

Holistický prístup klinického logopéda k deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a  dyspraxiou vo veku od 3 – 7 rokov.

Dátum a miesto konania: 22.10.2021, Centrum Memory, Bratislava 

Prednáša: Mgr. Zuzana Mašlejová

maslejova-zuzanaO lektorke:   Mgr. Zuzana Mašlejová ukončila v r.2006 rozširujúce štúdium Klinickej logopédie na PdFUK v Bratislave, témou záverečnej práce boli Gestá v ranej komunikácii detí, vedúcou práce bola doc. Mikulajová. Počas pôsobenia v praxi vystriedala niekoľko pracovných pozícií. Pracovala v Špeciálnej škole pre telesne postihnutých Podskalka /Humenné/, v Ambulancii klinickej logopédie v Banskej Bystrici u Mgr. B. Kolenovej. V súčasnosti pracuje v Ambulancii klinickej logopédie v Detve u Mgr. I. Švecovej.

V roku 2011 bola zaradená do špecializačného štúdia na Katedre Klinickej logopédie SZU v Bratislave a v tomto roku bolo toto štúdium úspešne ukončené. Téma jej špecializačnej práce je vysoko aktuálna a vychádza z potrieb praxe : Holistický prístup klinického logopéda k deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a  dyspraxiou vo veku od 3 – 7 rokov.

Anotácia kurzu: Každý klinický logopéd sa v praxi stretáva s problematikou dyspraxie, obyčajne s typicky logopedickou diagnózou – vývinová verbálna dyspraxia. No z potrieb praxe vyplýva, aby klinický logopéd poznal aj málo známu vývinovú koordinačnú poruchu - Dyspraxiu, zasahujúcu realizáciu pohybov tela, koordináciu, hrubú a jemnú motoriku, sebaobsluhu, príjem potravy, hru - a teda všetky oblasti psychomotorického vývinu. Detských pacientov s touto neurovývinovou poruchou v ambulanciách klinickej logopédie pribúda, najčastejšie v komorbidite s poruchami pozornosti, narušeným vývinom reči alebo inou neurovývinovou diagnózou.

Preto nás zaujíma ako diagnostikovať a  terapeuticky pristupovať v klinicko-logopedickej praxi k detskému pacientovi, ktorý má ťažkosti okrem reči aj v nejazykových oblastiach psychomotorického vývinu? Venovať sa iba diagnostike a terapii reči a jazykovým zručnostiam, nevnímať ťažkosti v hrubej a jemnej motorike, grafomotorike, hre, sebaobsluhe atď., alebo holisticky pristupovať k celému komplexu psychomotorického vývinu, jeho jazykovým a nejazykovým oblastiam ?

Viac sa o problematike dyspraxie /vývinovej koordinačnej poruche/ zasahujúcej celý psychomotorický vývin z holistického klinicko – logopedického pohľadu dozvieme na pripravovanom kurze.

Kurz je určený pre logopédov špecializačného štúdia v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 22. október 2021

 Miesto konania: Centrum MEMORY, Bratislava

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2021

 pod číslom: 2021/12/1

 Počet pridelených kreditov: 6

 Max. počet účastníkov:  30

 Odborný garant kurzu: Mgr. Zuzana Mašlejová

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP- 60 Eur, nečlen SKIZP- 90 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

 Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 15.10.2021. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  22102021
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 15.10.2021-  50%z ceny kurzu, po 15.10.2021   - 100% z ceny kurzu