SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

kurz-4-logo-web

 

Kvôli veľkému záujmu opakujeme:

 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na kurz spojený s workshopom:

Holistický pohľad na dieťa od 0 - do 36 mesiacov v rámci poskytovania včasnej klinicko-logopedickej intervencie

Prednášajú: PaedDr.Bunová Barbora, PhD., PhDr. Vicenová Zuzana

O lektorkách: 

  • barbora.bunovaPaedDr. Bunová Barbora, PhD. pracuje v Ambulancii klinickej logopédie, LOGOMEDIK s.r.o. v Skalici. Od roku 2002 sa ako prvý klinický logopéd na Slovensku začala venovať dysfágiám, najprv u dospelých pacientov, neskôr aj u detí. V roku 2010 obhájila doktorandské štúdium na Trnavskej univerzite, odbor verejné zdravotníctvo, pod vedením †prof. MUDr.Daniela Bartka, DRSc. Vo svojej doktorandskej práci sa venovala neurogénnym dysfágiám u pacientov po CMP. V roku 2012 sa stala NDT Bobath terapeutom. Vo svojej ambulantnej praxi sa stretáva čoraz častejšie s deťmi s viacnásobným poškodením v dojčenskom a batolivom veku
  • vicenova-zuzana PhDr. Vicenová Zuzana pracuje v Ambulancii klinickej logopédie, LOGOMEDIK s.r.o. v Skalici,vo svojej praxi sa zameriava na špecifický narušený vývin reči. V roku 2015 získala akademický titul „doktor filozofie“, v študijnom odbore logopédia. Téma jej rigoróznej práce bola: Opakovanie pseudoslov ako diagnostický a skríningový nástroj v ranom a predškolskom veku u slovenských detí.

Kurz je určený predovšetkým klinickým logopédom, ktorí pracujú v ambulanciách klinickej logopédie, ale kurzu sa môžu zúčastniť aj logopédi v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia

TÉMA KURZU: Hlavným dôvodom, ktorý nás viedol k téme prednášky, je skvalitnenie intervencie poskytovanej deťom v ranom veku. V klinicko-logopedickej praxi čoraz častejšie prichádzame do kontaktu s deťmi s poruchami svalového tonusu, s predčasne narodenými deťmi, so syndrómovými deťmi... atď. Narušenú komunikačnú schopnosť dieťaťa môžu sprevádzať napr. poruchy motorického plánovania, oneskorovanie sa v motorických míľnikoch, senzorické deficity, poruchy kŕmenia... Kladieme si preto otázku: „Je dostatočné diagnostikovať jazykové roviny (obsah, forma, použitie, porozumenie), alebo je nutná diagnostika i nejazykových zručností (motorika, senzorika, sebaobsluha, hra, kognícia, kŕmenie)?“

CIEĽ KURZU: Cieľom kurzu je nielen upozorniť na skorú identifikáciu osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou v zmysle diagnostiky „čím skôr - tým lepšie“, ale aj na vhodne zvolenú terapiu, ktorej základom je pohľad na dieťa ako na „bio-psycho-sociálnu bytosť“. Naším cieľom nie je popisovať vývin reči podrobne, nakoľko sú tieto informácie v slovenskej literatúre známe a dobre dostupné. Najviac priestoru budeme venovať prepojeniam subsystémov v rámci psychomotorického vývinu: motorika a reč, kognícia a reč, motorika a kŕmenie, motorika a kognícia, senzorika a motorika... atď. Stotožňujeme sa s názorom Mikulajovej (1993), ktorá uvádza, že „motorika tvorí všeobecný základ percepčného a vôbec duševného vývinu človeka a nevyhnutnosť stimulovať narušený motorický vývin od raného veku je nesporná.“ Budeme si klásť otázku: „Aké schopnosti dieťa musí mať osvojené vo svojom repertoári, aby sa objavilanová zručnosť?“ Kurz obsahovo nadväzuje na kurz s názvom: Vzťah medzi hrubou motorikou, jemnou motorikou a vývinom reči u detí od 0. - 3. rokov (autorky: Bunová, B., Vávriková E., Kapustová, M., Vicenová, Z.).

OBSAH KURZU: Kurz obsahuje teoretickú časť, v ktorej sa venujeme nasledovným oblastiam: neurologickému pozadiu fungovania motorických oblastí mozgu, plasticite detského mozgu v súvislosti s logopedickou intervenciou, prepojeniu subsystémov psychomotorického vývinu u dieťaťa od 0 – 36 mesiacov. Hlavnou časťou kurzu bude workshopová časť, ktorej cieľom bude: prezentácia videí, videoanalýzy, diagnostika pomocou vytvorenia profilu silných a slabých stránok dieťaťa, nastavenie cieľov logopedickej intervencie, predstavenie kauzistických štúdií.

ORGANIZÁCIA KURZU:

Termín:21. 9. 2018( piatok)

POZOR ZMENA MIESTA KONANIA KURZU!!!

Miesto konania: SZU, BRATISLAVA, Limbová 12, 2. poschodie, miestnosť č. A 203.

Vzdelávacia akciazaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2018 pod číslom: 2018/13/1

SVZ 

Počet pridelených kreditov: 5

Max. počet účastníkov:22

Odborný garant kurzu: PaedDr. Bunová Barbora, PhD.

Organizačný garant kurzu: PaedDr. Bunová Barbora, PhD.

POPLATKY:

Člen SKIZP- 50 Eur, nečlen SKIZP-80 Eur

V cene kurzu je manuál a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 10.9.2018. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

  • VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava
  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS: 21092018
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko

STORNO POPLATKY:  
do 10.9.2018  -  50%z ceny kurzu
po 10.9.2018   - 100% z ceny kurzu

UBYTOVANIE: Možnosti ubytovania: www.szu.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU

8.00 – 9.00     REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV KURZU

9.00 – 9.30      ÚVOD: oboznámenie účastníkov s cieľom kurzu, vhľad do problematiky ranej

intervencie na Slovensku

9.30 - 10.30    NEUROLOGICKÁ ČASŤ: Neurofyziológia vybraných vyšších funkcií

                       mozgu (senzorika, motorika, reč, kognitívne funkcie), Plasticita mozgu.

10.30 – 10.45 Prestávka: coffee break

10.45 – 12.00 VÝVINOVÁ ČASŤ: Vývin psychomotorických funkcií dieťaťa od 0 – 36

                       mesiacov: predstavenie míľnikov v nasledovných oblastiach: senzorika,

                       motorika, kŕmenie, hra, kognícia, komunikácia, porozumenie, s dôrazom na

                       vzájomné prepojenia týchto subsystémov (formou prednášky + prezentácia

                     videonahrávok)

12.00 – 13.00  OBED

13.00 – 14.15  WORKSHOP: Možnosti diagnostiky jazykových a nejazykových zručností

                       u detí v ranom veku: diagnostikovanie účastníkmi kurzu cez videonahrávky,

                       nastavovanie cieľov logopedickej intervencie, predstavenie kauzistických

                       štúdií

14.15 – 14.30  Prestávka: coffee break

14.30 – 15.00  DISKUSIA A ZÁVER

 

 PRIHLÁŠKA NA KURZ >>> registrácia je ukončená

 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV KURZU >>>