SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

SKIZP v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU vás pozývajú na webinár, ktorého tému spracovala lektorka vo svojej špecializačnej práci. S poruchami hlasu u detí sa nestretávame v naších ambulanciách veľmi často. Doteraz sme nemali k dispozícii žiaden skríning, ktorým by sme odhalili počas vyšetrovania u detského pacienta poruchy hlasu. Lektorka uvedeného webinára preložila z angličtiny Rýchly skríning hlasu a  počas webinára nás s ním zoznámi a inštruuje, ako tento skríning realizovať.

Prednáša: Mgr. Simona Renčková

Webinár je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

Anotácia:

simona-renckovaProblematika porúch hlasu bola posledné desaťročia predmetom rôznych odborných diskusií. Najmä za posledné tri dekády možno v literatúre sledovať pokrok v oblasti definovania, etiopatogenézy, patofyziológie, klinických symptómov a terapie porúch hlasu. V súčasnosti je intervencia porúch hlasu predmetom záujmu multidisciplinárneho tímu odborníkov z rôznych medicínskych vedných oblastí, ktorých prácu pri intervencii porúch hlasu podmieňuje spolupráca práve s klinickými logopédmi. Motiváciou k realizovaniu webinára bola pre náš skutočnosť, že na Slovensku sa v klinicko-logopedickej praxi nevenuje intervencii porúch hlasu stále dostatočná pozornosť a to aj napriek vysokému výskytu porúch hlasu v populácii.

V prvej časti webinára sa budeme venovať sumarizácii aktuálnych odborných poznatkov z oblasti porúch hlasu u detí a adolescentov. Druhá časť bude venovaná slovenskej verzii skríningového nástroja Quick Screening for Voice, ktorého autorom je profesor Joseph C. Stemple a kol. (2004). Tento diagnostický nástroj je používaný v anglicky hovoriacich krajinách a slúži aj ako nástroj primárnej a sekundárnej logopedickej prevencie. Je dostatočne štruktúrovaný, ľahko administrovateľný, dostupný, nie je špecificky viazaný k jednej hlasovej diagnóze. Podrobne sa zameriava na hodnotenie subsystémov potrebných na tvorbu hlasu a práve vďaka jeho špecifickej štruktúre prakticky slúži aj na vytvorenie efektívneho terapeutického plánu. Pre použitie v prostredí slovenského zdravotníctva sme so súhlasom autora vytvorili jeho slovenskú verziu- Rýchly skríning hlasu.

O lektorke:

Mgr. Simona RENČKOVÁ je klinická logopedička, ktorá ukončila pregraduálne štúdium na Katedre logopédie, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Od roku 2017 pracovala v ambulancii klinickej logopédie v Skalici. V roku 2021 ukončila špecializačné štúdium klinickej logopédie na LF SZU v Bratislave. V rámci špecializačnej práce sa venovala problematike porúch hlasu, konkrétne diagnostike porúch hlasu u detí a adolescentov.

ORGANIZÁCIA WEBINÁRA:

 Termín: 29.4.2022

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná pod číslom: 2022/03/1

 Počet pridelených kreditov: 3

 Max. počet účastníkov: 50 

 Odborný garant kurzu: Mgr. Simona Renčková

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

Člen SKIZP - 35 Eur, nečlen SKIZP - 70 Eur

V cene webinára sú handouty, pomocné Dg a Th hárky

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 1.4.2022. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS: 
  • 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:  do 1.4.2022 -  50%, po 1.4.2022  - 100% z ceny kurzu