SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na jednodenný kurz s témou, s ktorou sa klinický logopéd veľmi často nestretáva v ambulanciách klinickej logopédie, ale ktorá každého klinika prinúti klinicky dedukovať a analyzovať ,čiže hlbšie diagnostikovať.

NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ AKO NÁSLEDOK ONKOLOGICKÉHO OCHORENIA A JEHO LIEČBY V DETSTVE

(POZOR!!!) Absolvovanie tohto kurzu je jednou z podmienok prístupu k špecializačnej skúške z klinickej logopédie     

Prednáša: Mgr. Silvia Mináriková

silvia-minarikovaO lektorke: Mgr. Silvia Mináriková, ukončila v roku 2007 magisterské štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2007 - 2009 pracovala ako logopéd vo vysokošpecializovanom odbornom ústave Dialóg s.r.o. a od roku 2009 pôsobí v ambulancii klinickej logopédie UNsP Milosrdní bratia s.r.o. v Bratislave. Po ukončení špecializačného štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite sa venuje deťom s vývinovými poruchami reči a dospelým s neurologickými a kognitívnymi deficitmi. Je autorkou metodických materiálov určených na terapiu vývinových porúch reči.

Anotácia kurzu: Pokroky v liečbe detských nádorových ochorení umožňujú dlhodobé prežívanie stále väčšiemu počtu detí. Nové možnosti liečby a ich kombinácie so sebou ale prinášajú aj riziko vedľajších následkov, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu života detských pacientov. Kurz je zameraný na objasnenie problematiky detských nádorových ochorení, ich liečby a následkov tejto liečby, ktoré sa prejavujú nielen v jednotlivých orgánových sústavách tela, ale narušujú aj vývin rečových a jazykových schopností, resp. už osvojené schopnosti degradujú. Kurz je doplnený kazuistikami

Kurz je určený pre logopédov špecializačného štúdia v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 12. jún 2021

 Miesto konania: Doprastav, Bratislava, Drieňova 27 (sídlo SKIZP)

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2021

 pod číslom: 2021/04/1

 Počet pridelených kreditov: 6

 Max. počet účastníkov:  30

 Odborný garant kurzu: Mgr. Mináriková Silvia

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP- 50 Eur, nečlen SKIZP- 80 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

 Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 25.5.2021. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  12062021
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 25.5.2021-  50%z ceny kurzu, po 25.5.2021   - 100% z ceny kurzu