SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

logo-skizp-nsp 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný kurz:

  • MOŽNOSTI AAK V RANEJ LOGOPEDICKEJ PRAXI: DAJME DEŤOM ŠANCU KOMUNIKOVAŤ

Vzdelávacia akcia sa z nedostačného záujmu ruší. Ďakujeme za pochopenie.

Prednášajú: PaedDr. Kormanová Anastázia, Ing. Adriana Rojíková

O lektorkách:

kormanovaPaedDr. Kormanová Anastázia, Anastázia Kormanová od ukončenia štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave zameriava 30 rokov svojej odbornej logopedickej praxe na ranú logopedickú intervenciu . V roku 2005 získala špecializáciu v špecializačnom odbore : klinická logopédia . Od roku 2000 pracuje ako klinický logopéd v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave . Denná ambulantná logopedická intervencia v rámci pracoviska : Dlhodobej starostlivosti o rizikových novorodencov ku ktorej je ambulancia klinickej logopédie pričlenená je zameraná na logopedickú intervenciu deti s identifikovaným rizikom vývinu a deti s potenciálnym rizikom vývinu . Snahou pracoviska je včasná identifikácia vývinových ťažkostí v oblasti komunikácie, reči a jazykových schopností , ako aj v celkovom psychomotorickom vývine detí. Dosiahnutá úroveň mnohých detí zahŕňa najťažší stupeň narušenej komunikačnej schopnosti s potrebou zvýšeného individuálneho prístupu so zohľadnením na individuálne možnosti a schopnosti každého jedinca. Kombinácia porúch vyžaduje hľadanie najprijateľnejších diagnostických ako aj terapeutických prístupov. K podpore praktických skúsenosti je nevyhnutné získavanie teoretických východísk a poznatkov. Anastázia Kormanová v rámci uvedeného dopĺňa základné logopedické vzdelanie účasťou na vzdelávaní, workshopoch , kurzoch a konferenciách nielen na Slovensku ale v zahraničí. V oblasti ranej intervencie na Slovensku bola v základom tíme pri zakladaní Centra včasnej intervencie v Bratislave.

 Ing. Adriana Rojíková , konateľka firmy ADROS s.r.o. Ukončené vzdelanie a prax: Slovenská vysoká škola technická, Bratislava - štátna záverečná skúška - r.1987; Doplnkové pedagogické štúdium učiteľskej spôsobilosti, SVŠT Bratislava - štátna záverečná skúška r.1987; Špeciálna pedagogika pre učiteľov – pedagogika mentálne postihnutých, rozširujúce štúdium, Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta - štátna záverečná skúška - r.1998; 15 ročná prax na pozícii špeciálny pedagóg - edukácia žiakov so zdravotným znevýhodnením; 10 rokov vo funkcii Predsedu OZ Slniečko – pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím; Multiplikátorka národného projektu "Integrácia IKT do vyučovania"  a lektorka vzdelávacích kurzov pre pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl; Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania „Autizmus – zdravotné a výchovné aspekty, diagnostika autizmu, autistické správanie“; Lektorská a konzultačná činnosť, organizovanie kurzov, prednášok, školení, workshopov na tému "Augmentatívna a alternatívna komunikácia", "Moderné AAK pomôcky dostupné na Slovensku a ich využitie v praxi", Alternatívna komunikácia a DMO a iné.

ANOTÁCIA WORKSHOPU :

     Máme možnosti rozvíjania AAK v bežnej dennej logopedickej praxi ? Odpovede na otázky: komu je AAK určená , aké sú potrebné kompetencie začínajúcich používateľov AAK, ako naštartovať AAK – v akom prostredí: v ambulancii , v domácom prostredí alebo inde .Aké metódy – systémy AAK máme k dispozícii ? Ako hľadať vhodný prístup k AAK. Spoločné hľadanie odpovedí s vyskúšaním dostupných pomôcok, materiálov bude spoločným cieľom hľadania odpovedí. Účastníci workshopu sa stanú aktívnymi prispievateľmi teoretických aj praktických skúseností aj vďaka tomu, že pre jedného klienta zo svojej ambulantnej praxe vytvoria jeho komunikačný pas. Praktické ukážky a možnosť vyskúšania moderných dostupných pomôcok na Slovensku bude súčasťou worshopu.

Kurz je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Miesto konania: Centrum Memory, Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava, Petržalka

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2019

 pod číslom: SVZ  2019//05/1

 Počet pridelených kreditov: 11

 Max. počet účastníkov:  25

 Odborný garant kurzu: PaedDr. Anastázia Kormanová

 Organizačnýgarant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP- 100 Eur, nečlen SKIZP- 150 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

 Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  315162019
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:  do ......   -  50%z ceny kurzu, po ......   - 100% z ceny kurzu

UBYTOVANIE: Možnosti ubytovania: napr. www.szu.sk