SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

SKIZP v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie LF SZU vás pozývajú na dvojdenný workshop s témou, ktorá sa už viackrát objavila vo vzdelávacom pláne klinických logopédov a logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a napriek tomu ešte stále nevieme veľa vecí, ktoré nám chýbajú pri poskytovaní ZS pacientom s PAS. Preto sa znovu a znovu vraciame k diagnóze PAS. Tento workshop poskytne spôsob komunikácie s rodičmi detí s PAS, ale získané vedomosti a zručnosti z daného workshopu môžeme využiť aj pri iných dg. narušenej komunikačnej schopnosti  

Názov vzdelávacej akcie:

VYUŽITIE BEHAVIORÁLNEHO TRÉNINGU ZRUČNOSTÍ VO VČASNEJ INTERVENCII MEDIOVANEJ RODIČOM U DIEŤAŤA S PAS 

POZOR ZMENA TERMÍNU!!!

Dátum a miesto konania: 3.- 4. marec 2023, hotel TATRA Bratislava   

Prednáša lektorka: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

mastenovaO lektorke:  Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, ukončila v roku 2004 magisterské štúdium psychológie na Prešovskej Univerzite v Prešove. V roku 2010 ukončila postgraduálne štúdium aplikovanej behaviorálnej analýzy na UNT (University of North Texas) a v súčasnosti má ukončený proces medzinárodnej certifikácie BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Od roku 2004 pracovala pod vedením certifikovaných analytikov v Írsku, Škótsku, Anglicku a od roku 2011 sa na Slovensku venuje vedeniu domácich programov pre deti s PAS a inými vývinovými poruchami, pravidelne organizuje vzdelávacie workshopy pre rodičov a odborníkov, lektoruje kurzy aplikovanej behaviorálnej analýzy na Masarykovej Univerzite v Brne. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie VIA ABA, o.z, ktorá sa venuje podpore rodín detí s PAS a šíreniu informácií o empiricky overených metódach práce s deťmi s PAS.

Anotácia workshopu

V klinickej praxi sa stále častejšie stretávame v klientmi s poruchami autistického spektra (PAS). Najefektívnejší spôsob zmiernenia negatívnych dopadov PAS na kvalitu života dieťaťa je identifikovať príznaky rizikového vývinu a začať intervenciu tak skoro, ako je to len možné. V prvej časti workshopu si vysvetlíme ako identifikovať prvé rizikové príznaky a čo by malo byť cieľom intervencie u detí v najrannejšom veku (0-18 mesiacov). V tomto veku dieťaťa je výhodným spôsobom práce s dieťaťom intervencia mediovaná rodičom. V praxi sa však môžeme stretnúť s tým, že len vysvetliť, popr. vysvetliť a ukázať, často nestačí na to, aby bol rodič schopný v domácom prostredí techniku úspešne implementovať. V druhej časti workshopu si preto povieme o metóde behaviorálneho tréningu zručností (BST), ktorý patrí medzi behaviorálne, na dôkazoch založené prístupy efektívneho tréningu rodičov. Naučíme sa ako štrukturovať tréning rodiča tak, aby obsahoval všetky esenciálne kroky,  ako formulovať inštrukcie stručne a presne, vysvetlíme si ako rozložiť každú cieľovú zručnosť na tak malé kroky aké potrebujeme. Prakticky si precvičíme si rôzne techniky napr. precvičenie techník rolovou hrou, video analýza, využitie klikera a iné. Behaviorálny tréning zručností je využiteľný nielen u rodičov detí s PAS, ale vždy keď potrebujeme niekoho efektívnym spôsobom naučiť cieľovú zručnosť.  

Workshop je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA WORKSHOPU:

 Termín: 3.-4. marec 2023

 Miesto konania: hotel TATRA Bratislava

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2023

 pod číslom:2023/01/1

 Počet pridelených kreditov: 13

 Max. počet účastníkov:  40

 Odborný garant kurzu: Mgr. Zuzana Maštenová

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP - 170 eur, nečlen SKIZP - 240 eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie.

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz  a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 1.2.2023. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  24252023
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 1.2.2023 - 50% z ceny kurzu, po 1.2.2023 - 100% z ceny kurzu

 ČASOVÝ HARMONOGRAM WORKSHOPU >>>