SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

 

logo-skizp-nsp 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný workshop, ktorý je síce zameraný na deti s PAS, avšak rôzne druhy, typy hier (ktoré si účastníci kurzu aj prakticky precvičia), je možné použiť u detí rôznych diagnóz v naších ambulanciách klinickej logopédie nielen v štátnom ale aj neštátnom zdravotníckom zariadení:

Prednáša: Mgr. Maštenová Zuzana, BCBA mastenova

O lektorke:  Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, ukončila v roku 2004 magisterské štúdium psychológie na Prešovskej Univerzite v Prešove. V roku 2010 ukončila postgraduálne štúdium aplikovanej behaviorálnej analýzy na UNT (University of North Texas) a v súčasnosti má ukončený proces medzinárodnej certifikácie BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Od roku 2004 pracovala pod vedením certifikovaných analytikov v Írsku, Škótsku, Anglicku a od roku 2011 sa na Slovensku venuje vedeniu domácich programov pre deti s PAS a inými vývinovými poruchami, pravidelne organizuje vzdelávacie workshopy pre rodičov a odborníkov, lektoruje kurzy aplikovanej behaviorálnej analýzy na Masarykovej Univerzite v Brne. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie VIA ABA, o.z, ktorá sa venuje podpore rodín detí s PAS a šíreniu informácií o empiricky overených metódach práce s deťmi s PAS.

Cieľ workshopu: Cieľom workshopu je naučiť účastníkov identifikovať existujúce preferencie a posilnenia u dieťaťa s PAS a využiť ich na nadviazanie vzťahu a spolupráce s dieťaťom, učenie dieťaťa a vytvorenie posilnení nových. Budeme sa venovať charakteristickým prvkom v sociálnom vývine, senzorických preferenciách, motivácii a hre detí s PAS a vysvetlíme si ako tieto prvky následne ovplyvňujú spoluprácu a učenie zručností. Workshop bude kombináciou teoretického výkladu, analýzy video ukážok a praktických cvičení, kde si účastníci budú môcť vysvetlené techniky precvičiť a osvojiť. 

Workshop je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA WORKSHOPU:

 Termín: 27. -28. 6. 2020

 Miesto konania: DOPRASTAV, Drieňova 27, Bratislava (sídlo SKIZP)

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2020

 pod číslom: 2020/04/1

 Počet pridelených kreditov: 14

 Max. počet účastníkov:  30

 Odborný garant kurzu: Mgr. Maštenová Zuzana

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP- 70 Eur, nečlen SKIZP- 100 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

 Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 20.3.2020. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  2829032020
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 23.3.2020-  50%z ceny kurzu, po 23.3.2020   - 100% z ceny kurzu