SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

logo-skizp-nsp

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na trojdenný workshop

Kvôli veľkému záujmu opakujeme:

  • VYUŽITIE APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY PRI ROZVOJI KOMUNIKÁCIE DETÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

PREDNÁŠA: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

O LEKTORKE: mastenova Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, ukončila v roku 2004 magisterské štúdium psychológie na Prešovskej Univerzite v Prešove. V roku 2010 ukončila postgraduálne štúdium aplikovanej behaviorálnej analýzy na UNT (University of North Texas) a v súčasnosti má ukončený proces medzinárodnej certifikácie BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Od roku 2004 pracovala pod vedením certifikovaných analytikov v Írsku, Škótsku, Anglicku a od roku 2011 sa na Slovensku venuje vedeniu domácich programov pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) a inými vývinovými poruchami, pravidelne organizuje vzdelávacie workshopy pre rodičov a odborníkov, lektoruje kurzy aplikovanej behaviorálnej analýzy na Masarykovej Univerzite v Brne. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie VIA ABA, o.z, ktorá sa venuje podpore rodín detí s PAS a šíreniu informácií o empiricky overených metódach práce s deťmi s PAS.

  •     Kurz je určený klinickým logopédom, ktorí pracujú v ambulanciách klinickej logopédie a logopédom v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia

CIEĽ KURZU: poskytnúť strategické možnosti na rozvíjanie komunikácie detí s poruchou autistického spektra, ktoré je možné však aplikovať aj pri iných poruchách komunikačných schopností

ANOTÁCIA KURZU: Aplikovaná behaviorálna analýza je aplikovaná časť vedy o vzťahu medzi prostredím a ľudským správaním a učením, ktorú je možné veľmi efektívne využiť vo vzdelávaní detí s poruchami autistického spektra. Má prepracovanú metodológiu učenia zručností v rôznych oblastiach, včetne reči a komunikácie. Počas kurzu lektorka predstaví funkčnú analýzu verbálneho správania a vysvetlí techniky učenia jednotlivých kategórií reči. Podrobnejšie sa bude venovať zručnosti dieťaťa vyjadriť svoje potreby – učeniu mandov a rozvíjaniu vokalizácií u nevokálneho dieťaťa s PAS. Prednášky sú vedené interaktívnym spôsobom, s priestorom na diskusie, prezentácie krátkych video ukážok a praktické modelovanie techník a postupov.

ORGANIZÁCIA KURZU:

Termín: 22-23. november 2018

Miesto konania:Centrum Memory, Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava, Petržalka

Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2018

pod číslom: SVZ  2018/15/1

Počet pridelených kreditov: 14

Max. počet účastníkov: 25.

Odborný garant kurzu:Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

Člen SKIZP- 100 Eur, nečlen SKIZP- 150 Eur

V cene kurzu je manuál a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz  a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 31. októbra. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

  • VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava
  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS: 15162018
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:  do 1. novembra -  50%z ceny kurzu, po 1. novembri - 100% z ceny kurzu
  • UBYTOVANIE:Možnosti ubytovania: napr. www.szu.sk