SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný KURZ:

NEUROPSYCHOLOGICKÝ POHĽAD NA DG AFÁZIE

Prednášajú: PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc., Mgr. Zuzana Moškurjáková

                                         (certifikované afaziologičky)

O lektorkách:

  • pacient2PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc. je klinický logogopéd. Od roku 1987 do roku 1992 si rozširovala vzdelanie o neuropsychologické a neuro a patopsychologické poznatky v odbore Medicínska psychológia na materskom pracovisku zakladateľa neuropsychológie A. R. Luriju- na Fakulte psychológie MŠU imeni Lomonosova v Moskve u prof. Cvetkovej. Uvedené dizertačné štúdium úspešne ukončila v roku 1992 obhájením titulu kandidát psychologických vied (CSc.). Prof. Cvetková charakterizovala PhDr. Hrnčiarovú, CSc. týmito slovami: „Anna Hrnčiarová je v súčasnosti, tak na Slovensku, ako i vo svete, jedným z vysoko profesionálnych špecialistov v oblasti obnovy vyšších psychických funkcií (VPF) u pacientov s poruchami mozgu a poruchami nielen reči, pri rôznych formách afázie, ale aj vnímania ‚ pamäti, myslenia, porozumenia, t.j. kognitívnych procesov. Od roku 1972 do roku 1984 pôsobila ako logopéd na I. neurologickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave V rokoch 1990 do roku 1997 pracovala ako klinický logopéd na Neurologickej klinike SZU Bratislava- Ružinov a ako superkonziliár v afaziológii .V roku 1993 bola vymenovaná ministrom zdravotníctva za hlavnú odborníčku ministerstva zdravotníctva SR v odbore logopédia. Počas jej Obhájila Odborné usmernenie pre afaziológiu, ktoré určuje smer vzdelávania a náplne afaziológie. Následne plnohodnotne zúročuje aj existujúci BAT – Bratislavský afaziologický test (Hrnčiarová,A.,1984), ktorý je súčasťou Logopedickej dokumentácie a používa sa nielen v SR, ale aj v ČR a Ruskej federácii. Do zákona o vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov obhájila implementovanie dvojročného postgraduálneho štúdia na získanie certifikátu z  afaziológie. Certifikačné štúdium v certifikovanej pracovnej činnosti „Afaziológia“, ktorého bola odborným garantom a prednášateľom, sa úspešne realizovalo v rokoch 2013 – 2015. Keď v roku 1997 založila Oddelenie klinickej logopédie (obdržala primariát) v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Petržalke, vytvorila základ pre vzdelávanie študentov Pedagogickej fakulty a frekventantov špecializačného štúdia v odbore klinická logopédia a možnosť oboznámiť sa s diagnostikou a terapiou afatikov a organizáciou práce na, vtedy prvom a doteraz jedinom, oddelení tohto typu na Slovensku. Publikovala doma i v zahraničí učebnice a monografie s  afaziologickou tematikou, vrátane diagnostického a terapeuticko - metodického materiálu, určeného študentom, klinickým logopédom , afaziológom, klinickým psychológom, lekárom aj laikom. Na internetovom portáli Slovenskej lekárskej komory (I- med) realizovala vzdelávanie lekárov s tematikou afaziológia. Zároveň vyrobila v spolupráci s médiami, spolu s pacientmi a rodinnými príslušníkmi, 90 minútový výučbový film, ktorý (aj poslucháčom 2. ročníka Katedry psychológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde pôsobila 6 rokov ako externá odborná asistentka pre neuropsychológiu) približuje diagnózu afázia, jej diagnostické a terapeutické spracovanie. Pôsobila ako externá odborná asistentka pre afaziológiu aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite , viedla odborné semináre v Českej republike.
  • maskurjakovaMgr. Zuzana Moškurjáková - v rokoch 1994-2002 pôsobila na foniatrickom oddelení FNsP F.D. Roosevelta ako logopéd, klinický logopéd a konziliár pre poruchy reči a jazyka pre deti a dospelých . Od novembra 2002 v neštátnom zdravotníckom zariadení v Ambulancii klinickej logopédie poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom so všetkými druhmi a stupňami narušenej komunikačnej schopnosti . Od 1.5.2005 pôsobí aj ako klinický logopéd a konziliár v DFNsP v Banskej Bystrici . Participovala na príprave odborného usmernenia pre afaziológiu . V rokoch 2013 -2015 prednášala ako lektorka Certifikačného štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti „Afaziológia“ a po ukončení Certifikovaného štúdia získala Certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti afaziológia. Problematika afázie bola vždy v popredí jej záujmu ako terapeuta a prelína sa významne jej celoživotným vzdelávaním.

Kurz je určený predovšetkým klinickým logopédom, ktorí pracujú v ambulanciách klinickej logopédie, ale kurzu sa môžu zúčastniť aj logopédi v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia

Téma kurzu: Neuropsychologická diagnostika pacienta s afáziou je jednou z podmienok úspešného absolvovania špecializačnej skúšky z klinickej logopédie. Patrí medzi kvalitatívne diagnostické metódy a bude súčasťou EBDg( guideliness vyšetrenia afázií klinickým logopédom).

Anotácia kurzu: Úlohou neuropsychologickej diagnostiky je skúmať základy mozgovej psychickej činnosti človeka, pomocou psychologických metód, zameraných na topickú diagnostiku lokálnych mozgových poškodení. Má jasne vydefinovaný predmet, objekt a úlohy skúmania. Neuropsychologická diagnostika rieši i náhľad na syndróm a faktor . Zakladateľ neuropsychológie A.R. Lurija poukázal aj na symptóm ako na fenomén, ktorý ešte sólo nič presne nehovorí o presnej lokalizácii v poškodenom mozgu. Neuropsychologická diagnostika však hľadá príčiny, mechanizmus, faktor, ktoré sú dôvodom pre vznik samotného symptómu. Najdôležitejšou súčasťou topickej diagnostiky je však prechod k analýze syndrómu kvalitatívnou analýzou, ktorá nám pomáha určiť presnú topickú diagnózu, t.j. nájsť oblasť mozgového poškodenia a tým aj možnosť výberu správnej a adekvátnej metodiky obnovy VPF, zohľadňujúci kompletný symptomokomplex ev. syndróm s ozrejmením nielen toho „čo“, ale aj „ako“ a „prečo“ vznikla, tá-ktorá porucha VPF.

ORGANIZÁCIA KURZU:

Termín: 26.-27.10.2018 (piatok, sobota)

Miesto konania: Centrum Memory, Mlynarovičova 21, Bratislava

Vzdelávacia akcia zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2018 pod číslom: 2018/14/1

SVZ 

Počet pridelených kreditov: 12

Max. počet účastníkov: 25

Odborný garant kurzu: PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.

Organizačný garant kurzu: PaedDr. Bunová Barbora, PhD.

POPLATKY:

Člen SKIZP - 100 Eur, nečlen SKIZP-150 Eur

V cene kurzu je manuál a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 1.10.2018. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

  • VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava
  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  2627102018
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko

STORNO POPLATKY:  
do 5.10.2018  -  50%z ceny kurzu
po 5.10.2018   - 100% z ceny kurzu

UBYTOVANIE: Možnosti ubytovania: www.szu.sk