SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

V dňoch 22.-23.11.2013 sa uskutočnil kurz Vzťah medzi hrubou motorikou, jemnou motorikou a vývinom reči u detí od 0.- 3. rokov. Spolupráca klinického logopéda a detského neurológa.

Lektori kurzu: MUDr. Vávriková Erika, PaedDr. Bunová Barbora, PhD.

Na základe 20 odovzdaných dotazníkov zúčastnených, 18 sa vyjadrilo veľmi pozitívne ako k obsahu, tak i k forme a dĺžke kurzu. Informácie síce neboli top aktuálne, ale forma ako boli odprezentované, spojenie pohľadu detského neurológa s logopédom hodnotili kolegyne ako prínos. Niektoré kolegyne by uvítali v budúcnosti viac videoprezentácií. 2 účastníčky kurzu sa vyjadrili negatívne k obsahu kurzu, vyhodnotili ho ako neaktuálny, informácie staré 10 rokov, určené pre pregraduál. 

Nakoľko väčšina kolegýň pracujúcich v ambulanciách ukončila pregraduál oveľa skôr, a získavanie informácie pomocou kurzu je vždy atraktívnejšie ako samoštúdium,  tak i z tohto hľadiska možno hodnotiť tento kurz len ako prínos.

                                                                   Spracovala:  Mgr.Galovská Edita