SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

     V dňoch 18. – 19.9.2015 sa uskutočnil kurz Diagnostika a liečba neurogénnej dysfágie s ťažiskom na dysfágiu po NCMP. Organizátorom kurzu bola Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov P1040860v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie SZU v Bratislave, Fakultnou nemocnicou s pol. Skalica, a.s. a Slovenskou lekárskou spoločnosťou. Kurz sa konal na akademickej pôde SZU Bratislava, účastníkov kurzu privítala prezidentka SKIZP, RNDr. Monika Trechová, MPH a dekan dekan Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Benetín . Kurzu sa zúčastnilo 25 účastníkov. Profesijná orientácia účastníkov bola: klinickí logopédi a logopédi v špecializačnej príprave.

 

LEKTOR KURZU: Stephanie K. Daniels, PhD.

P1040868     Kurz sa venoval problematike neurogénnej dysfágie. Prednášala ho jedna z popredných odborníčok na neurogénnu dysfágiu zo Spojených štátov amerických. Autorka kurzu stále aktívne pracuje s dospelými pacientami po NCMP, pričom sa zameriava nielen na neurogénnu dysfágiu, ale venuje sa aj dyzartrii a afázii u dospelých pacientov. Zároveň aktívne prednáša problematiku neurogénnej dysfágie na univerzite „University of Houston“ ako aj na rôznych kurzoch a sympóziách po celom svete. Téma dysfágie je na pôde slovenskej klinickej logopédie veľmi aktuálnou problematikou, nakoľko slovenská klinická logopédia má malý počet odborníkov, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní na to, aby sa tejto téme mohli odborne venovať. Z tohto dôvodu hodnotíme kurz ako veľké pozitívum.

     Celkovo bolo odovzdaných 25 dotazníkov spokojnosti. 92% účastníkov ohodnotilo kurz vysoko pozitívne (známkou 1). Zvyšných 8% účastníkov ohodnotilo kurz známkou 2. Všetci účastníci kurzu považovali kurz za obohacujúci, tému kurzu hodnotili ako vysoko aktuálnu a dĺžku trvania kurzu ako vyhovujúcu.

     P10408678% účastníkov by nabudúce prijalo vhodnejšie priestory na realizáciu kurzu. Jeden účastník by nabudúce preferoval preklad handoutu do SJ. Usporiadatelia kurzu sa za tento nedostatok ospravedlňujú, ale cena kurzu by v tomto prípade musela byť značne navýšená. Za pochopenie ďakujeme. Jedna z účastníčok kurzu vysoko ocenila prílohy v rámci handoutu, ktoré prednášajúca poskytla ako vhodný diagnostický materiál pre prax. 20% účastníkov nebolo spokojných s dĺžkou úvodnej teoretickej časti kurzu a nabudúce by viac uvítali skrátenie teoretickej časti a predĺženie praktickej časti kurzu. 80% účastníkov kurzu by sa rado tejto problematike nabudúce venovalo oveľa hlbšie a prijalo by viac: videoukážok, kazuistík a praktického nácviku terapeutických techník.

 

Teším sa na Vás aj nabudúce!!!

Vaši organizátori :)