SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE PRI PORUCHÁCH PRÍJMU POTRAVY

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity organizovali v dňoch 6. - 7. mája 2021 kurz s názvom Behaviorálne intervencie pri poruchách príjmu potravy, ktorý nadväzoval na predchádzajúce kurzy týkajúce sa využitia aplikovanej behaviorálnej analýzy u detí s PAS a inými vývinovými ťažkosťami. Miestom konania bolo Centrum Memory v Bratislave.

Lektorkou kurzu bola Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, medzinárodne certifikovaná behaviorálna analytička s bohatými skúsenosťami s prácou s deťmi s poruchami autistického spektra nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Účastníci kurzu - klinickí logopédi a logopédi v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia - mali možnosť oboznámiť sa s behaviorálnymi prístupmi v intervencii porúch príjmu potravy u detí s PAS alebo inými vývinovými narušeniami. Obsahom kurzu bola prezentácia možností hodnotenia a tvorby intervenčného plánu pri poruchách príjmu potravy. Prednáška bola doplnená postrehmi z praxe, ako aj praktickými ukážkami. Poznatky z tohto kurzu je možné využiť v klinicko-logopedickej praxi nielen pri práci s deťmi s PAS, ale aj s inými vývinovými poruchami.

Účastníci kurzu hodnotili tento kurz ako obohacujúci, priniesol podľa nich nové poznatky, ktoré sú aplikovateľné v ich praxi. Taktiež tému kurzu hodnotili ako vysoko aktuálnu, nakoľko sa v súčasnosti stále častejšie stretávame s deťmi s poruchami príjmu potravy. Forma prezentácie bola účastníkmi hodnotená ako pútavá.

Ďakujeme Mgr. Zuzane Maštenovej, BCBA za odborné a pútavé spracovanie problematiky. Veľká vďaka patrí aj realizačnému tímu.