SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

  • Vyhodnotenie kurzu Narušená komunikačná schopnosť ako následok onkologického ochorenia a jeho liečby v detstve

V poslednom desaťročí sa v rezorte zdravotníctva kladie zvýšený dôraz na kvalitu života pacientov v starostlivosti špecializovaných ambulancií. Výnimkou nie sú ani ambulancie klinickej logopédie. Významné pokroky v medicíne umožňujú signifikantne zvýšiť úspešnosť liečby nádorových ochorení v detskom veku. Avšak kvalita života môže byť u týchto pacientov v rôznej miere limitovaná kvôli rečovým a jazykovým deficitom. Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov a Katedra klinickej logopédie SZU v Bratislave uskutočnili dňa 12.06.2021 odborný kurz zameraný na narušenú komunikačnú schopnosť, ktorá vznikla v detskom veku na podklade onkologického ochorenia a jeho liečby.

Lektorkou kurzu bola Mgr. Silvia Mináriková, klinická logopedička, ktorá v súčasnosti pracuje v ambulancii klinickej logopédie v UNsP Milosrdní bratia s.r.o. v Bratislave. Keďže aktívne spolupracuje s Klinikou detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH v Bratislave, súčasťou jej odborného portfólia je tiež klinicko – logopedická liečba u detí s nádorovými ochoreniami. Svoje rozsiahle teoretické vedomosti a praktické skúsenosti s detskými onkologickými pacientmi dokázala počas kurzu vynikajúco prepojiť. Zároveň nás povzbudila a motivovala, aby sme detských onkologických pacientov neodmietali aj v našich ambulanciách klinickej logopédie.

Dotazník spokojnosti odovzdalo 29 účastníčok kurzu, z ktorých celkovo 27 z nich ohodnotilo odborný kurz ako výborný (známkou 1) a 2 účastníčky kurz ohodnotili známkou 2. Téma hodnoteného kurzu bola pre 19 účastníčok vysoko aktuálna, v 10 dotazníkoch bola téma hodnotená ako zaujímavá a obohacujúca. Okrem jednej účastníčky hodnotili všetci kurz ako obohacujúci a prinášajúci nové poznatky. Zvolená forma prezentácie témy kurzu bola pre 28 účastníčok pútavá, 1 hodnotiaca vnímala formu prezentácie ako málo pútavú. Dĺžka trvania kurzu bola pre všetkých vyhovujúca. Viacerí v dotazníkoch pozitívne hodnotili výber miesta konania kurzu, niektoré účastníčky by prijali mikrofón pre lektora kurzu, viac praktických ukážok, resp. organizovanie kurzu aj v iných mestách Slovenska, nielen v Bratislave.

Na ďalších odborných podujatiach by sa zúčastnení klinickí logopédi a logopédi v špecializačnej príprave v odbore Klinická logopédia radi viac dozvedeli o poruchách hlasu, myofunkčných poruchách, mutizme, neurogénnych poruchách komunikácie a dysfágii.

Z reakcií v dotazníkoch vyberáme:

  1. vVýborne pripravený dnešný kurz, ďakujem.
  2. vVeľmi pekneerudovane pripravená prednáška.
  3. vVýborná atmosféra, ľudia, zaujímavá prednáška, prístupná lektorka.
  4. vĎakujeme prednášajúcej, zvládla to profesionálne, môže ísť prednášať aj lekárom.
  5. vTejto téme je potrebné sahľadiska onko praxe venovať. Prajem kolegyni, aby snahu venovať sa tejto oblasti nevzdala.

Ďakujeme Mgr. Silvii Minárikovej za veľmi zaujímavý, podnetný a obohacujúci kurz. Jej prezentované poznatky z praxe boli dokonalým dôkazom, že klinická logopédia je dôležitou súčasťou rezortu zdravotníctva a klinický logopéd by mal byť aj v Slovenskej republike súčasťou multidisciplinárneho tímu odborníkov, ktorí poskytujú komplexnú starostlivosť detským pacientom s nádorovými ochoreniami. Zároveň ďakujeme všetkým členom organizačného tímu za veľmi príjemne strávenú slnečnú júnovú sobotu.

Spracovala Mgr. Danica Brunclíková