SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

myofunkcne poruchy siklienkova127.9. – 29.9. 2021 zorganizovala Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky Lekárskej fakulty SZUvzdelávaciu aktivitu s názvom Myofunkčné poruchy. Miestom konania kurzu bol hotel Tatra v Bratislave.

Lektorkou prvej prednáškybola MDDr. Soňa Lisá, ktorá pracuje ako zubná lekárka na pracovisku Somadent v Starej, v ktorom ako jednom z mála pracovísk na Slovensku realizujú takmer všetky vyšetrenia a ošetrenia pomocou operačného mikroskopu. Je členkou úzkeho kruhu špecialistov v tíme ASAP (The AirwaySleep, And PediatricsPathway), v ktorom sa venujú spojitosti dýchania a orálneho zdravia. Tiež je študentkou postgraduálneho odboru čeľustná ortopédia na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. V prednáške námpriblížila rast a vývoj dentície, rozdelenie medzičeľustných vzťahov, opísala správne postavenie zubov a základné hodnotiace znaky v mliečnom chrupe. Nakoľko kraniofaciálny rast koreluje s celkovým rastom tela, je možné správnou intervenciou ovplyvniť aj postoj tela. Skoré odhalenie nesprávneho dýchania u detí je kľúčové z mnohých aspektov. Je potrebné zamerať sa tiežna pozorovanie symptómov SDB (sleep-disorderedbreathing), nakoľko ťažkosti so spánkom ovplyvňujú ajkognitívny vývin dieťaťa. Priblížila nám fázy ortodontickej terapie. Dôležitá je interdisciplinárna spolupráca podľa konkrétnych potrieb pacienta, ktorej sa zúčastňujú: čeľustný ortopéd, stomatológ, otorinolaryngológ, fyzioterapeut, prípadne aj psychológ a spánkové laboratórium. Klinický logopéd pôsobí prostredníctvom myofunkčnej terapie na úpravu funkcie svalov.

myofunkcne poruchy siklienkova2Ďalšou prednášajúcou, ktorá sa nám prednášala celé tri dni, bola logopedička Alexandra Jurek-Schick. Má vlastnú ambulanciu vo Viedni a od roku 2013 pôsobí ako tajomníčka v rade Rakúskej spoločnosti pre logopédiu, foniatriu a detskú audiológiu- ÖGLPP. Bola zodpovedná za etablovanie klinicko-logopedickej diagnostiky a terapie orofaryngeálnej dysfágie a je spoluautorkou knihy „OropharyngealeDysphagien“. Prednášala o orofaciálnych dysfunkciách (OFD) a myofunkčnej terapii (MFT) vo viacerých krajinách- v Rakúsku, Taliansku, Švajčiarsku, Nemecku. Sme radi, že sa k týmto krajinám pridalo už aj Slovensko. Počas trojdňového kurzusa Alexandra Jurek-Schickvenovala MFT orientovanej na pacienta. Zameriavame sa prioritne na správne dýchanienosom, kedy sú pery zatvorené (perno-perný uzáver). Dôležitá je správna pokojová pozícia jazyka v ústnej dutine. Významnú pozornosť venujeme aj ďalším fyziologickým potrebám (príjem potravy, prehĺtanie, žutie, sanie). V praxi sa u detí často stretávame s orálnymi zlozvykmi, ktoré narúšajú vývin orofaciálnej oblasti. Nevhodné je:

 • -          používanie nesprávneho cumlíka,
 • -          keď deti príliš dlhé obdobie používajú cumlík alebo si cmúľajú prst/y,
 • -          keď deti príliš dlhé obdobie pijú z fľaše (nie z pohára),
 • -          príliš dlhé obdobie trvajúce podávanie kašovitej stravy (bez možnosti žuť).

myofunkcne poruchy siklienkova3Alexandra Jurek- Schick nám vysvetlila a predviedla konkrétne postupy pri cvičeniach a väčšinu z nich sme si mali možnosť vyskúšať. Pre efektivitu terapie je nevyhnutné, aby boli realizované správnym spôsobom. O výborný preklad z nemeckého jazyka sa po celý čas trvania prednášok postarala prekladateľka.

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti:

Celkový počet odovzdaných dotazníkov: 25

 1. 1.Hodnotenie kurzu
 • 25x - obohacujúci, priniesol nové poznatky a názory
 • 2x - podal už známu informáciu
 • 0x - bol informatívny
 • 0x - neviem sa vyjadriť
 1. 2.Téma celého kurzu
 • 24x - je vysoko aktuálna, prináša nové poznatky
 • 3x -je zaujímavá a obohacujúca
 • 0x - je málo zaujímavá, lebo priniesla už známe poznatky
 • 0x - neviem sa vyjadriť
 1. 3.Dĺžka trvania kurzumiesto konania kurzu- Jeden účastník by si prial, aby trval kurz „aj dlhšie“ a 1 účastník by namiesto 3 dní radšej zostal 2 dni dlhšie.
 • 24 x - vyhovuje
 • 1x - nevyhovuje
 1. 4.Forma prezentácie tém:
 • 25x (všetci účastníci) - pútavá, spojená s vhodným výberom výkladu alebo s použitím audiovizuálnej techniky
 1. 5.Ohodnoťte celé odborné podujatie známkou od 1 (najlepšia) do 5 (najhoršia známka)
 • 20 x sa v hodnotení objavila známka 1, 1x sa objavila známka 1 s jednou hviezdičkou, 1x sa objavila známka 1 s piatimi hviezdičkami
 • 1x sa objavila známka 2, 1x sa objavila známka 3 a 1x sa objavila známka 5- pravdepodobne omylom, lebo ostatné položky v danom dotazníku boli hodnotené ako najlepšie.

4x sa v dotazníku objavili prosby o to, aby sa vzdelávacie aktivity organizované SKIZP neprekrývali so vzdelávaním na SZU a 2xbola spomenutá vyššia cena kurzu:

 • „Mrzelo ma, že som prišla o 1 deň drahého kurzu kvôli povinnostiam na SZU.“
 • „Mrzelo ma, že som časť kurzu nemohla absolvovať kvôli povinnostiam na SZU. Aj keď bola vysoká cena kurzu, stálo to za to!“

Ďalšie reakcie:

 • myofunkcne poruchy siklienkova4„Veľmi zaujímavá bola prednáška p. Dr. Lisej, ktorej poznatky výborne zdôraznili potrebu multidisciplinárnej spolupráce v zdravotníctve. Pani Dr. Schick bola veľmi milá, priateľská a bez problémov odpovedala na naše otázky. Bol to veľmi príjemne strávený čas v spoločnosti milých kolegýň.:) “
 • „Ďakujeme za kvalitný kurz plný praktických usmernení a postupov.“
 • „Skvelý kurz, veľa užitočných nápadov do terapie, praktické vyskúšanie.“
 • „Ďakujem za kvalitnú organizáciu, príjemné prostredie.“
 • „Ďakujem za super kurz.“
 • „Bolo to veľmi optimálne. Som vďačná za veľa praktických ukážok a za osobný vklad lektorky. Je úžasná. Ešte raz ďakujem.“
 • „Geniálny, úžasný kurz, ak sa bude opakovať, prídem opäť aj so všetkými, ktorých zamestnávam.“

Ďalšie vzdelávacie aktivity, ktoré by si účastníčky priali:

 • Terapia porúch hlasu (2x)- kurz DG a TH porúch hlasu u detí, dospelých
 • ABA terapia (2x: ďalšie pokračovanie/ od začiatku)
 • Zajakavosť (2x), nové postupy v terapii zajakavosti
 • Poruchy prehĺtania (1x) a žutia u malých detí, detí s vrodenými malformáciami, genetickými syndrómami
 • Palatolália (1x)
 • Narušený vývin reči, sémanticko-pragmatický syndróm (1x)
 • Oral placementtherapy(1x)
 • DG + TH neurodegeneratívnych porúch (1x)
 • Verbálna dyspraxia (1x)
 • Afázia (1x)
 • Ďalších zahraničných lektorov (1x)
 • Pokračovanie v témach podobných (1x)

Ďakujeme tímu SKIZP za organizáciu kurzu. Tiež ďakujeme prednášajúcim za to, že sa s nami podelili o hodnotnéinformácie a mali sme sa možnosť naučiť nové terapeutické postupy, ktoré môžeme využiť v našej každodennej praxi. Tešíme sa na nové vzdelávacie aktivity v roku 2022.

Spracovala: Mgr. Radana Siklienková