SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity číslo: 2022/04/1

Názov kurzu:

  • NEUROPSYCHOLÓGIA V PRAXI LOGOPÉDA,NEUROGÉNNE PORUCHY KOMUNIKÁCIE U DOSPELÝCH

Prednášajúci:

  • PhDr. Róbert Krause, PhD, MBA
  • Mgr. Danica Brunclíková

Dátum kurzu: 2.- 3.6.2022

Kurz organizovaný Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP) týkajúci sa praktického využitia neurospychológie a odstraňovania neurogénnych porúch komunikácie v praktickej logopédii bol rozdelený na dve časti.

V prvej prezentácii, Neuropsychológia v praxi logopéda, ktorú prednášal neuropsychológ PhDr. Robert Krause, PhD, MBA, sme si zopakovali základy neuroanatómie a neurofyziológie a pozreli sme sa na exekutívne funkcie a ich vzťah k neuroanatomickým oblastiam.

Účastníci vzdelávacej aktivity vysoko hodnotili aktuálnosť, ako aj formu prezentácie. V dvoch dotazníkoch respondenti ohodnotili vzdelávaciu akciu známkou veľmi dobre a ostatní účastníci kurzu hodnotili prezentáciu Dr. Krauseho ako výbornú. Na otázku „ Čo by ste si priali pri usporiadaní ďalších odborných podujatí?“ sa objavili návrhy na podrobnejšie rozobratie témy neuropsychológie v praxi klinického logopéda – afaziológa z hľadiska dg. ako aj kognitívnej rehabilitácie. Ďalšie návrhy boli venované požiadavkám na konkrétne kazuistiky, poradenstvo vrátane práce s rodičmi a podrobnejšie rozobratie prvkov psychoterapie.

V druhej časti sa lektorka Mgr. Danica Brunclíková zamerala na subjektívne hodnotenie kvality života pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie a nastolila otázku potreby klinicko-logopedickej terapie diskrétnych jazykových deficitov u pacientov s afáziou.

Z dotazníka spokojnosti vyplýva, že väčšina respondentov hodnotila tému ako aktuálnu, zaujímavú a obohacujúcu. V piatich dotazníkoch respondenti hodnotili prezentáciu veľmi dobre, dvaja označili prezentáciu za dobrú a ostatní účastníci považovali prednášku za výbornú. V dotazníkoch sa objavili požiadavky na uvedenie väčšieho množstva názorných ukážok vrátane video záznamov. Ďalšie požiadavky boli kladené na poskytnutie materiálov pre klinicko-logopedickú prácu,  účastníci ocenili aj výbornú prípravu poskytnutého dotazníka na komplexné hodnotenie pacientov s neurogénnymi poruchami reči.

V závere by som sa chcela v mene všetkých účastníkov vzdelávacej akcie poďakovať lektorom za ich vysoko odborné prednášky a tiež organizátorom podujatia.

PaedDr. Tatiana Dunajská