SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.



ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

RÝCHLY SKRÍNING HLASU
     Dňa 29.04.2022 sa vďaka Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie SZU v Bratislave uskutočnil webinár Rýchly skríning hlasu, zameraný primárne na oblasť včasnej diagnostiky porúch hlasu u detí a adolescentov. Webinár bol určený pre klinických logopédov a pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia.
     Lektorkou bola klinická logopedička Mgr. Simona RENČKOVÁ, ktorá sa v rámci svojej špecializačnej práce venovala problematike porúch hlasu, konkrétne sa podieľala na vytvorení slovenskej verzie skríningového nástroja Quick Screening for Voice (prof. Joseph C. Stemple a kol., 2004), ktorý nám prostredníctvom webinára nielen predstavila, ale aj poskytla pre potreby klinicko-logopedickej praxe.
Záujem o danú problematiku potvrdzuje aj vysoká účasť. Odovzdaných bolo 58 dotazníkov spokojnosti, pričom viac ako 90% zúčastnených hodnotilo webinár vysoko pozitívne, a to ako obohacujúci, prinášajúci nové poznatky, traja označili kurz za informatívny a len jeden respondent uviedol, že boli podané pre neho už známe informácie. Približne polovica účastníkov (31) označila tému webinára ako vysoko aktuálnu, dvadsaťpäť respondetov uviedlo, že problematika porúch hlasu bola pre nich zaujímavá a obohacujúca a len dvaja ju považovali za málo zaujímavú. Dĺžka webinára vyhovovala väčšine účastníkov (57/58), formu prezentácie hodnotilo pozitívne opäť viac ako 90% účastníkov, pričom traja by ocenili častejšie vzdelávanie online formou. Naopak, štyria účastníci uviedli, že prezentácia prostredníctvom webinára bola pre nich málo pútavá a uvítali by radšej osobné stretnutie. Celkovo bol webinár vnímaný veľmi pozitívne, známkou 1 ho ohodnotilo až štyridsaťosem účastníkov, známkou 2 hodnotilo sedem účastníkov, známkou 3 dvaja účastníci, známkou 4 len jeden účastník, pričom k všetkým ostatným otázkam dotazníka sa vyjadril kladne. Kolegovia a kolegyne vyzdvihli odbornosť, jasnosť a zrozumiteľnosť prednášky a tiež ocenili praktický výstup (diagnostické hárky). Z podnetov a pripomienok sa najčastejšie objavovala žiadosť o pokračovanie v tejto problematike so zameraním na intervenciu, pričom by účastníci uvítali najmä praktický nácvik terapeutických techník, prácu s kazuistikami, video ukážkami. Okrem témy porúch hlasu, účastníci prejavili záujem o ďalšie odborné vzdelávanie aj v oblasti palatolálie, zajakavosti, dysfágie, dyzartrie.
     Ďakujeme Mgr. Renčkovej za obohacujúci kurz z problematiky, ktorá sa stáva čoraz aktuálnejšou nielen vo svete, ale aj v našich klinicko-logopedických ambulanciách. Veľká vďaka patrí aj ďalším členom organizačnému tímu, ktorí sa na realizácii odborných podujatí pravidelne podieľajú.