SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

IMG 0622     V dňoch 19. – 22. mája 2016 sa uskutočnil 4-dňový kurz Pediatric dysphagia: Assessment and Management of infants and children. Organizátorom tejto vzdelávacej aktivity bola Slovenská komora iných zdravotných pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Slovenskej zdravotníckej univerzity. Vzdelávaciu aktivitu otvorili PaedDr. Barbora Bunová, PhD., viceprezidentka SKIZP a PhDr. Štenclová,PhD., vedúca Katedry Klinickej logopédie   Lekárskej fakulty SZUv Bratislave. Miestom konania kurzu bol Hotel svätá Ľudmila v Skalici. Kurzu sa zúčastnilo 30 účastníkov. Kurz bol určený klinickým logopédom. Nakoľko uvedenú oblasť  prednášala americká odborníčka kurz bol simultánne tlmočený do slovenského jazyka. Za výborný odborný preklad ďakujeme tlmočníčkam Mgr. Šinkovej a Mgr. Maťúšovej

IMG 0618-1     Lektorkou kurzu bola prof. Joan Arvedson, CCC-SLP, BCS-S z USA. Prof. Joan Arvedson je svetovo uznávanou odborníčkou v oblasti porúch kŕmenia a prehĺtania u detí. Zdôrazňuje holistický pohľad na dieťa a takisto zdôrazňuje význam spolupráce profesionálov (lekári, logopédi, psychológovia...) a opatrovateľov dieťaťa (rodičia, blízka rodina...) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Je zástankyňou Evidence Based Therapy, publikovala tri knihy. Aktívne prednáša a realizuje workshopy a prednášky po celom svete, je odbornou asistentkou ASHA a stále aktívne pracuje v oblasti (oddelenie gastroenterológie a pediatrie v Medical College of Wisconsin). Minulý rok prednášala na Slovensku základný informatívny kurz určený pre logopédov i pre ne logopédov (zúčastnili sa ho napr. i liečební pedagógovia, pediatri, detskí neurológovia, detskí kardiológovia). Opätovné pozvanie na Slovensko prof. Arvedson prijala s cieľom rozšíriť klinickým logopédom vedomosti o poruchách kŕmenia a prehĺtania u detí. Zameranie kurzu sa počas 4 dní uberalo od vysvetlenia klinického logopedického vyšetrenia až po konkrétne j terapeutické techniky. Tieto informácie vždy nadväzovali na teoretické pozadie diagnózy (najmä na anatomické znalosti), na holistické chápanie dieťaťa (v symbióze s potrebami dieťaťa a rodičov) a na interdisciplinárnu spoluprácu v tíme (lekár, psychológ, gastroenterológ, ORL, logopéd...). Po odprednášaní bloku prednášajúca vyzvala účastníkov na kladenie otázok. Posledný deň kurzu mohli účastníci napísať otázky na papier a prednášajúca ich zodpovedala. Kurz hodnotíme ako vysoko interaktívny, nakoľko sa rozoberali konkrétne prípady účastníkov z praxe. Ďakujeme naším českým a slovenským kolegyniam, ktoré priniesli svoje nahrávky detí zo svojej klinicko-logopedickej praxe. Vďaka tomu sa ešte viac prehĺbilo spojenie medzi teóriou a praxou.

IMG 0528Odovzdaných bolo 30 dotazníkov spokojnosti. 90% účastníkov ohodnotili kurz vysoko pozitívne, známkou 1. Títo účastníci vo svojich dotazníkoch spokojnosti ocenili nasledovné: obsah kurzu zameraný priamo na logopedickú terapiu, vysokú odbornú úroveň kurzu, veľké množstvo informácií vyplývajúcich z Evidence Based Therapy, oboznámenie o dátach z výskumov v tejto oblasti. Jeden účastník by si prial viac času na diskusiu. Päť účastníkov by venovalo viac času konkrétnym prípadom detí, rozboru videí a kazuistík. Jeden účastník by prijal rozšírenie ponuky občerstvenia. Dvaja účastníci kurz oznámkovali číslom 2. Jeden účastník kurzu ohodnotil kurz známkou 3. Dĺžka konania kurzu vyhovovala 90% účastníkov, traja účastníci kurzu by si priali menej teoretických východísk a navrhovali skrátenie kurzu na 2-3 dni. Na ďalšom odbornom podujatí by si naši účastníci kurzu priali i nasledovné témy: nové poznatky o myofunkčných aparátoch a terapia, viac logopedickej terapie v oblasti porúch kŕmenia a prehĺtania u detí, viac informácií o poruchách príjmu potravy u detí s PAS, kurz zameraný špecificky na problémy s kŕmením a s prehĺtaním u detí s DMO.

Účastníci odchádzali z kurzu spokojní a podujatie bolo celkovo hodnotené veľmi kladne. Za všetkých zúčastnených ďakujem!

Spracovala: PhDr. Vicenová, Zuzana

IMG 0531 IMG 0552 IMG 0535
IMG 0553 IMG 0556 IMG 0599
IMG 0617 lubka lubka4