SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity číslo: 2022/02/01

Hlavný organizátor: Slovenská komora iných zdrav. pracovníkov

Názov vzdelávacej akcie: MYOFUNKČNÉ PORUCHY

Dátum vzdelávacej aktivity: 14.-16.3.2022

Lektorka: Alexandra Jurek -Schick      

     Klinicko-logopedická prax vyžaduje stále kvalitné celoživotné vzdelávanie, ktoré zaručuje prehlbovanie pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania, najmä v oblasti získavania praktických skúseností a zručností . Získanie týchto zručností v oblasti myofunkčných porúch je zásadným pre úspešnosť liečby týchto pacientov. V interdisciplinárnom tíme, ktorí rieši tieto poruchy v celej jej symptomatike je miesto klinického logopéda zásadným . Vysoko aktuálna téma ako aj jej forma bola v 20 dotazníkoch spokojnosti hodnotená známkou 1. Účastníci vzdelávacej aktivity vysoko hodnotili jej aktuálnosť, a najmä jej formu. Praktická časť s priamym zácvikom s jednotlivými terapeutickými pomôckami na myofunkčnú terapiu je bezpochybne najefektívnejšou formou získavania praktických zručností. V štyroch dotazníkoch respondenti hodnotili vzdelávaciu akciu známkou 2. V štyroch dotazníkoch sa objavila žiadosť o kompletnejší slovenských preklad poskytnutých cudzojazyčných materiálov. Pri otázke v dotazníku spokojnosti, aké ďalšie vzdelávacie akcie by si respondenti priali sa objavujú tieto návrhy: prehlbujúci a rozširujúci kurz Myofunkčná terapia II , dysfágie, rázštepy , AAK a iné techniky a metodiky pre klinicko-logopedickú prax.

     V závere krátkeho hodnotenia si dovoľujem tlmočiť mnohé poďakovania účastníkov vzdelávacej aktivity jej organizátorom a samozrejme lektorkám, ktoré svojou erudovanosťou nielen naplnili , ale vysoko predstihli naše očakávania. V dotazníkoch nachádzame mnohé superlatíva , ktoré dúfame nezapadnú prachom času ,ale budú prínosom pre slovenskú klinicko-logopedickú prax.

V Bratislave 16.3.2022

                                                                                                                Zuzana Moškurjáková