SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

logo-skizp-nsp 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU

Vyhodnotenie vzdelávacej akcie

 Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity organizovali v dňoch 5. – 6. apríla 2019 kurz s názvom Videoanalýza - diagnostický materiál na hodnotenie vývinu predverbálneho a raného verbálneho správania u detí, ktorý sa konal v Centre Memory v Bratislave.

Lektorkou kurzu bola uznávaná Mgr. Daniela Hudecová, PhD., ktorá sa na Slovensku venuje deťom so sluchovým postihnutím. Vysvetlila nám metódu analýzy videozáznamu, ktorú sme si mohli prakticky vyskúšať na videách. Nakoľko u nás absentujú štandardizované diagnostické materiály z tejto oblasti, kurz bol zameraný aj na osvojenie si práce s diagnostickým materiálom LiP Profile a EARS, ktoré sú používané v zahraničí a na ktorých adaptácii pani doktorka aktuálne pracuje. Predstavila nám ich slovenskú – zatiaľ iba pracovnú – verziu, ku ktorým ale máme k dispozícii normy. Na kurz pozvala niekoľko detí po kochleárnej implantácii alebo s načúvacím aparátom, s ktorými sme mali možnosť pracovať a vyskúšať si prácu s týmito diagnostickými nástrojmi, za čo sme boli veľmi vďační.

Kurzu sa zúčastnilo 20 logopédov z celého Slovenska, každý odovzdal dotazník spokojnosti. Všetci účastníci sa zhodli, že kurz bol obohacujúci, priniesol nové poznatky a názory. Téma kurzu bola pre 14 účastníkov vysoko aktuálna, 6 respondentov ohodnotilo tému kurzu ako zaujímavú a obohacujúcu. Dĺžka trvania kurzu aj miesto konania kurzu vyhovovalo všetkým zúčastneným. Rovnako sa zhodli na tom, že forma prezentácie témy bola pútavá, spojená s vhodným výberom výkladu a použitím audiovizuálnej techniky. Celé odborné podujatie ohodnotilo najlepšou známkou 1 až 19 účastníkov kurzu.

Na záver uviedli:

  • „Oceňujem mnoho videoukážok, praktických cvičení, ako aj diagnostiku s reálnymi deťmi a výbornou spätnou väzbou od prednášajúcej.“
  • „Veľmi pekne odprednášané nové poznatky. Oceňujem interaktívnu formu prejavu a možnosť vyskúšať si odprednášané informácie v praxi.“
  • „Oceňujem stolíky na písanie a praktickú časť – prácu s deťmi, analýzu videí. Veľmi pútavé prednášanie.“
  • „Výborný kurz, veľmi praktický, s množstvom ukážok. Oceňujem, že prišli aj detičky a pracovali sme s nimi.“
  • Na ďalšom odbornom podujatí by si účastníci kurzu priali: „ďalšie nové metodiky, testy do praxe“ a „v manuskriptoch čisté strany na písanie poznámok“.

 

Ďakujeme Mgr. Daniele Hudecovej, PhD. za veľmi praktické spracovanie problematiky a pútavé prednášanie. Veľká vďaka patrí aj realizačnému tímu, tešíme sa aj na ďalšie kurzy, ktoré budú organizované v tomto roku.