SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Vyhodnotenie vzdelávacej akcie LIDCOMBE PROGRAM

/ RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU/.

P1050261     V dňoch 18. - 20. apríl 2018 sa uskutočnil workshop , zameraný na terapiu zajakavosti detí od troch do šesť rokov. Hlavným organizátorom bola Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, spoluorganizátorom Katedra klinickej logopédie Lekárskej Fakulty SZU. Miestom konania bol Hotel Svätá Ľudmila v Skalici a kurzu sa zúčastnilo 24 klinických logopédov a logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia.

     P1050311Lektormi kurzu boli logopédky Rosemarie Hayhow a Corinne Moffatt, členky LPTC z Anglicka, ktoré program úspešne aplikujú v praxi a sú pozývané na workshopy po celom svete. Školia nových terapeutov už niekoľko rokov. Kolískou metódy je Austrália a pre jej vysokú úspešnosť, až 80%, a empiricky overené metódy práce s deťmi a s rodičmi ju preberajú odborníci, logopédi, na celom svete. Slovensko, ako druhý európsky štát, sa týmto workshopom pridal k tejto skupine .

     Vyhodnotenie dotazníkov: Odovzdaných bolo 24 dotazníkov, všetci účastníci ohodnotili odborný kurz celkovou známkou 1,16 t.j. 22x známkou 1 /z toho 2x známkou 1*/ , 1x známkou 2 a 1x známkou 4. Slovné vyjadrenia sa týkali hodnotenia akcie : úžasné, výborne zorganizované, veľmi prínosné, nové. Ďakujeme.

  • Hodnotenie workshopu - výborné 24x
  • Téma celého workshopu   - vysoko aktuálna 23x, aktuálna 1x
  • Dĺžka trvania a miesto konania workshopu - vyhovuje 24x
  • Forma prezentácie tém – pútavá a zaujímavá 24x

  P1050312  Na ďalšom odbornom podujatí by si logopédi želali, aby poskytnuté textové materiály boli v slovenčine, prípadne v angličtine so slovenským prekladom. V budúcnosti by si želali odborné akcie na témy:

  1. P1050343Diagnostika a terapia /DMO/ Dysartrie, AAK, poruchy prehĺtania,Terapia zajakavosti pre vyššie vekové kategórie, Afázia a NVR.
  2. Vyhodnotenie kurzu: Na Slovensku máme ako jedinú terapeutickú metódu terapie zajakavosti fonograforytmiku, a postupy, ktoré nemôžeme kvantifikovať, ktoré robíme intuitívne s rôznou mierou úspešnosti.

     P1050351Lidcomb program má prepracovanú metodológiu vedenia k plynulej reči bez recidív. Bol predstavený nový prístup v terapii zajakavosti v ranom veku. Lektorky zaujímavo a na vysokej odbornej úrovni program predstavili, reálne priblížili videoukážkami a praktickými úlohami účastníkom workshopu zreálnili problematiku práce s deťmi a ich rodičmi. Aplikácia ako aj úspešnosť aplikácie Lidcomb programu je podmienená absolvovaním workshopu.

Vypracovala: Mgr. Zuzana Kuchtová