SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

KURZ ABA I.-II.

 

VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.1

 

V dňoch 13.1. – 24.1. 2014 sa uskutočnil kurz ABA I. – II. Miestom konania kurzu bol Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Kurzu sa zúčastnilo 15 účastníkov so zameraním na špeciálnu pedagogiku, psychológiu, logopédiu a medicínu.

 

 

LEKTOR KURZU: prof. Charles Mace, PhD., BCBA – D, USA. Kurz bol prednášaný v anglickom jazyku.

 

Na základe 14 odovzdaných dotazníkov zúčastnených, 11 sa vyjadrilo pozitívne k obsahu, forme aj dĺžke kurzu. Informácie v kurze boli podľa jeho účastníkov aktuálne, nové, zaujímavé a obohacujúce. Len jeden účastník konštatoval, že informácie obsiahnuté v kurze, mu už boli známe. Štyria účastníci sú s kurzom maximálne spokojní a nič by nezmenili. Tretina účastníkov by si na ďalšom podujatí priala viac praktických príkladov a videí, ako aj explicitnejšie prepojenie teórie a praxe. Štyria účastníci by privítali tlmočníka, nakoľko na poslucháča boli kladené vysoké nároky pri porozumení výkladu, ktorý bol v anglickom jazyku, rovnako ako aj študijný materiál. Jeden účastník by si kurz rád zopakoval.

 

Celkovo kurz možno hodnotiť ako veľké pozitívum na pôde terapie detí s pervazívnou vývinovou poruchou na Slovensku. Kurz sa stal „prvou lastovičkou“, ktorej cieľom bolo poskytnúť jeho poslucháčom základné zásady a princípy terapie pomocou ABA. Zároveň je nutné podotknúť, že poznanie týchto princípov značne uľahčuje odborníkom nielen prácu s deťmi s pervazívnou vývinovou poruchou, ale aj inými vývinovými poruchami, ako napr. narušený vývin reči, oneskorený vývin reči, symptomatické poruchy reči pri rôznych syndrómoch, a pod.

 

Spracovala: Mgr. Kapustová Marianna