SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

logo-skizp-nsp 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU

Vyhodnotenie vzdelávacej akcie číslo 1 v roku 2019

  • Využitie analýzy verbálneho správania pri rozvíjaní reči a komunikácie u detí s PAS”

 kurz1-foto1Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity organizovali v dňoch 14. - 15. marca 2019 kurz s názvom Využitie analýzy verbálneho správania pri rozvíjaní reči a komunikácie u detí s PAS, ktorý bol pokračovaním minuloročného  kurzu Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy pri rozvoji komunikácie detí s poruchou autistického spektra. Miestom konania bolo opäť Centrum Memory v Bratislave.

Lektorkou kurzu bola medzinárodne certifikovaná behaviorálna analytička Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA. Má bohaté skúsenosti s prácou s deťmi s poruchami autistického spektra v zahraničí pod vedením certifikovaných analytikov. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie VIA ABA, o.z. a v súčasnosti lektoruje kurzy aplikovanej behaviorálnej analýzy na Masarykovej Univerzite v Brne.

Klinickí logopédi a logopédi v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia, ktorí sa kurzu zúčastnili, sa mali možnosť dozvedieť viac o učení mandov, taktov, intraverbálov, motorickej imitácie, tiež o učení receptívnej identifikácie a receptívnych inštrukcií. Veľkým prínosom kurzu bol praktický zácvik do niektorých techník, v ktorom bola poskytnutá spätná väzby od lektorky. Účastníci kurzu mali možnosť vidieť videonahrávky s ukážkami využitia špecifických techník počas práce s deťmi s PAS. Lektorka kurzu vysvetlila výhody využitia analýzy verbálneho správania v intervencii a predstavila alternatívne formy komunikácie u nevokálnych študentov.

Poznatky z tohto kurzu je možné využiť v každodennej klinicko-logopedickej praxi nielen pri práci s deťmi s PAS, ale aj s inými vývinovými poruchami a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Ceníme si, že sa s nami Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, podelila o spôsoby využitia niektorých empiricky overených techník. V súčasnosti je aplikovaná behaviorálna analýza celosvetovo vnímaná ako prístup založený na dôkazoch – EBA (evidence based approach).

kurz1-foto2Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti z kurzu

 Bolo odovzdaných 26 dotazníkov. Dotazník obsahoval 7 položiek.

1. Kurz bol 26 x hodnotený ako „obohacujúci, priniesol nové poznatky a názory“.

2. Podľa 22 účastníkov bola téma celého kurzu „vysoko aktuálna, priniesla nové poznatky“. Podľa jedného účastníka bola téma „zaujímavá a obohacujúca“. Dvaja účastníci označili obe spomínané možnosti a jeden sa počas vypĺňania zabudol k otázke vyjadriť.

3. Miesto konania kurzu vyhovovalo všetkým. Čo sa týka dĺžky trvania kurzu, traja účastníci sa vyjadrili, že by si priali, keby kurz trval dlhšie:

- „Bola by som vďačná, keby trval aj 5 dní.“

- „Aj viac by bolo fajn!“

- „Ale mohlo by byť aj dlhšie, prípadne pokračovanie.“.

4. Formu prezentácie tém označilo 25 účastníkov kurzu ako „pútavú, spojenú s vhodným výberom výkladu alebo s použitím audiovizuálnej techniky“, jeden účastník sa k otázke zabudol vyjadriť.

5. Celé odborné podujatie ohodnotilo známkou 1 (najlepšia) až 21 účastníkov, štyria doplnili známku 1 z vlastnej iniciatívy o jednu hviezdičku a jeden účastník dokonca až o 3 hviezdičky. Je teda evidentné, že bol kurz hodnotený veľmi pozitívne.

6. Na ďalšom odbornom podujatí by si účastníci priali:

- „Tak ako teraz, veľa odborných poznatkov + názorné ukážky.“

- „Pokračovať ešte detailnejšie.“

- „Priala by som si 3. pokračovanie.“

- „ABA- celý kurz venovaný praktickému učeniu a kurz, ktorý by bol venovaný tomu ako dieťa nastaviť na spoluprácu.“

- „Ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti – hodnotenie schopností dieťaťa, nápady na aktivity s deťmi s PVP, prípadne ďalšie NKS – verbálna dyspraxia, zajakavosť.“

Napriek tomu, že organizátori kurzu zabezpečili podložky na písanie, štyria účastníci sa vyjadrili, že by si priali, aby boli v budúcnosti zabezpečené aj stoly kvôli komfortnejšiemu písaniu poznámok.

 7. Na záver vyberáme niektoré doplňujúce reakcie zúčastnených:

- „Je ťažké ukazovať pred kolegyňami, čo som sa práve naučila, ale je to super!“

- „Opäť úžasný a pre prax veľmi obohacujúci kurz. Získali sme dôležité informácie pre zjednodušenie práce s deťmi v našich ambulanciách. Ďakujeme.“

- „Veľmi poučné a prínosné pre prax. Priame ukážky a návody podporené teoretickým výkladom.“

- „Bol to obohacujúci, výborný seminár.“

- „Ďakujem za výborný kurz.“

 Ďakujeme Mgr. Zuzane Maštenovej, BCBA, za obohacujúce a pútavé prednášanie. Tiež ďakujeme všetkým organizátorom za realizáciu úspešnej vzdelávacej aktivity, ktorá bola pod záštitou SKIZP prvou v roku 2019. Tešíme sa na ďalšie prínosné kurzy v tomto roku.

 Vypracovala: Mgr. Radana Siklienková