SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

kurz3-2018-foto7Starostlivosť o deti s poruchami sluchu z pohľadu logopéda

       Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU organizovala v dňoch 25. a 26. mája 2018 tretiu vzdelávaciu akciu v tomto roku. Dvojdenný kurz bol tentoraz tematicky zameraný na starostlivosť o deti s poruchami sluchu z pohľadu logopéda. Kurz sa konal v priestoroch Centra Memory v Bratislave. Kurzu sa zúčastnilo spolu 27 účastníkov, ktorí boli zastúpení z radov klinických logopédov, ako aj logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia. Vzdelávaciu akciu otvorila viceprezidentka SKIZP PaedDr. Barbora Bunová, PhD. Lektorkami kurzu boli klinické logopédky Mgr. Daniela Hudecová, PhD. a Mgr. Miroslava Petrík.

kurz3-2018-foto1     Mgr. Daniela Hudecová, PhD. sa od roku 1996 venuje poskytovaniu logopedickej intervencie deťom s poruchami sluchu. Pôsobila na Foniatrickom oddelení Fakultnej nemocnice v Bratislave, neskôr na samostatnom oddelení klinickej logopédie a od roku 2015 v súkromnej logopedickej ambulancii v Bratislave. Problematike rozvíjania sluchových a jazykových schopností u detí s kochleárnym implantátom sa venovala aj vo svojej dizertačnej práci. Ďalšie skúsenosti nadobudla na zahraničnom pobyte v škole pre nepočujúcich v Massachusetts v USA a pri spolupráci so Susan Schmidt-Giovannini. Mgr. Miroslava Petrík od roku 2010 pôsobí v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku, kde sa špecializuje najmä na poskytovanie logopedickej intervencie pacientom s poruchami sluchu, ktorí používajú načúvacie prístroje a/alebo kochleárny implantát. Obe prednášajúce sa aktívne zúčastnili aj na projekte Mobilný pedagóg, ktorý je určený pre rodiny s nepočujúcimi alebo sluchovo postihnutými deťmi.

kurz3-2018-foto4     Vyhodnotenie dotazníkov: Odovzdaných bolo spolu 27 dotazníkov. Odborné podujatie ohodnotilo až 24 účastníkov kurzu celkovou známkou 1 (4 z nich dokonca 1*) a 3 účastníci známkou 2. 24 účastníkov zhodnotilo kurz ako obohacujúci novými poznatkami a názormi, pre dvoch účastníkov bola podaná už známa informácia a pre jedného mal kurz informatívny charakter. Tému celého workshopu zhodnotilo 19 zúčastnených ako vysoko aktuálnu a osem účastníkov ako zaujímavú a obohacujúcu. Forma prezentácie tém ako aj dĺžka trvania a miesto konania workshopu vyhovovala všetkým zúčastneným, pričom v piatich dotazníkoch bola vyjadrená požiadavka väčších priestorov a stolčekov na písanie. Na ďalších odborných podujatiach by si účastníci priali praktické ukážky z oblasti rozvíjania sluchových schopností, viac videí a uvítali by kurz na tému hlasových porúch.

kurz3-2018-foto5     Vyhodnotenie kurzu: Poruchy sluchu patria medzi jedno z najťažších senzorických postihnutí. Nevyhnutnou súčasťou komplexnej starostlivosti o týchto pacientov je poskytovanie ranej logopedickej intervencie. V prvej časti kurzu nám prednášajúce priblížili teoretické poznatky s dôrazom na vývin sluchových oblastí v mozgovej kôre, plasticitu mozgu, ontogenézu reči detí s poruchami sluchu, históriu starostlivosti ako aj dostupné kompenzačné pomôcky a súčasné komunikačné prístupy aplikované pri rozvíjaní jazykových schopností u detí s poruchami sluchu. Druhá časť kurzu bola venovaná predstaveniu diagnostických a terapeutických metód, ktoré prednášajúce pri svojej práci využívajú. V terapeutickom bloku sa prednášajúce podelili aj so svojimi vlastnými praktickými skúsenosťami, ako rozvíjajú sluchové schopnosti pre osvojenie hovorenej reči. Na záver kurzu si účastníci v rámci malých skupín pripravovali terapie pre deti s poruchou sluchu s následnou diskusiou a praktickými videoukážkami. Takéto odovzdanie teoretických aj praktických poznatkov hodnotíme ako veľmi prínosné pre klinicko-logopedickú prax.

     Ďakujeme prednášajúcim, ako aj celému organizačnému tímu LOGOMEDIK s. r. o. za ďalšiu kvalitnú vzdelávaciu akciu a na záver vyberáme niektoré reakcie zúčastnených: „Veľmi obohacujúce, ďakujem.“ „Veľmi podnetné praktické ukážky. Príjemné vystupovanie prednášajúcich a ochota zodpovedať na otázky.“ „Vynikajúce, max. spokojnosť.“ „Vynikajúce odborné podujatie.“ „Výborné praktické poznatky a rady od prednášajúcich.“ „Výborný kurz, ďakujem.“