SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

foto2-kurz1-2018Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy pri rozvoji komunikácie detí s poruchou autistického spektra

     V dňoch 15.-16.marec 2018 sa pod záštitou Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov uskutočnil kurz zameraný na využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy pri rozvíjaní komunikačných zručností u detí s poruchami autistického spektra. Miestom konania bolo Centrum Memory v Bratislave a kurzu sa zúčastnilo 31 logopédov.

     Lektorkou kurzu bola Mgr. Zuzana Maštenová, držiteľka medzinárodného certifikátu BCBA, ktorá sa od roku 2011 na Slovensku venuje vedeniu domácich programov pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) a inými vývinovými poruchami. Pravidelne organizuje vzdelávacie workshopy pre rodičov aj odborníkov doma i v zahraničí a je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie VIA ABA o.z., ktorá sa venuje podpore rodín detí s PAS a tiež šíreniu informácií o empiricky overených metódach práce s deťmi s PAS.

foto4-kurz1-2018     Vyhodnotenie dotazníkov: Odovzdaných bolo 31 dotazníkov, všetci účastníci ohodnotili odborný kurz celkovou známkou 1 (6 z nich dokonca 1*). Hodnotili ho ako obohacujúci, prinášajúci nové poznatky a názory. Téma je podľa všetkých 31 účastníkov vysoko aktuálna a zároveň 4 z nich uviedli, že bola pre nich zaujímavá a obohacujúca. Formu prezentácie hodnotia všetci účastníci ako pútavú, spojenú s vhodným výberom výkladu a použitej audiovizuálnej techniky. Miesto i dĺžka trvania kurzu všetkým zúčastneným vyhovovali, hoci 1 účastníčka sa v závere dotazníka vyjadrila, že nevýhodou boli menšie priestory, kde bolo veľmi teplo a ďalšia vyjadrila prosbu rozdeliť kurz na viacero dní po menej hodín, aby nebol taký vyčerpávajúci pre zúčastnených ako aj pre prednášajúcu.

foto3-kurz1-2018     Na ďaľšom odbornom podujatí tohto zamerania, by si logopédi priali ešte viac praktických ukážok , pokračovanie tohto kurzu, ktoré nadväzuje na danú tému a viac možností získať praktické zručnosti v tomto prístupe. Taktiež by uvítali praktické návody – manuály ako písať štandardnú logopedickú správu (základné body), ako riešiť problémové správanie a ako vytvárať programy pri učení, ďalej prejavili záujem o témy ako sú efektívne postupy intervencie sigmatizmu, lambdacizmu, rotacizmu. vývinová dysfázia, zajakavosť, kognitívny tréning, intervencia pri NVR, hlasové poruchy. Mnohí by vrámci organizácie privítali zabezpečenie obeda, stolíky na písanie, aby sa podklady zhodovali s prezentáciou, aby nemuseli toľko písať a viac sledovať.

     foto5-kurz1-2018Vyberáme niektoré hodnotenia: “Oceňujem prepojenie vedomostí z mnohých oblastí a praktickú aplikáciu do praxe.” alebo “ kurz bol úžasný”, “ vysoko aktuálny, prínosný a profesionálny”, “viac takýchto výborných kurzov”.

     Vyhodnotenie kurzu: Aplikovaná behaviorálna analýza má veľmi presne prepracovanú metodológiu učenia zručností v rôznych oblastiach nielen v oblasti reči a komunikácie a preto je možné ju efektívne využívať vo vzdelávaní. Kurz priniesol nové strategické možnosti ako rozvíjať nielen komunikáciu u detí s poruchami autistického spektra, ale aj u iných poruchách komunikačných schopností. Mgr. Maštenová nám predstavila funkčnú analýzu verbálneho správania, vysvetlila techniky učenia jednotlivých kategórií reči a zručností ako vyjadriť svoje potreby, taktiež ako rozvíjať vokalizáciu u nevokálneho dieťaťa s PAS. Všetky získané poznatky hodnotíme ako veľmi prínosné pre prax a zároveň nás vedú k užšej spolupráci s odborníkmi, ktorí sa tejto problematike venujú intenzívne a profesionálne.

Vypracovala: Mgr. Lenka Krišková