SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

VYHODNOTENIE KURZU: Problematika kŕmenia u detí raného veku a jeho vplyv na rozvoj komunikačných schopností

 

IMG_1535Kurz s medzinárodnou účasťou  sa konal dňa 20.4.2012 v hoteli Tatran v Skalici.  Bol určený logopédom v špecializačnej príprave a klinickým logopédom po špecializačnej skúške z klinickej logopédie. Zúčastnilo sa na ňom 10 účastníkov- 9 zo Slovenska  1 z Čiech.

Kurz prednášala Mgr. Anna Kejíková, logopéd, Bobath terapeut, absolventka 1. kurzu NDT Bobath v Českej republike. Svojím obsahom sčasti nadväzoval na kurz Detská dysfágia, pretože súčasťou detskej dysfágie je aj problematika kŕmenia detí .

Prednášajúca oboznámila prítomných s Bobath klasifikáciou DMO, s parametrami kŕmenia. Pripomenula medzníky a štádia rozvoja dieťaťa ( plodu) v prenatálnom období, vysvetlila charakteristiky pre diferenciálnu diagnostiku dieťaťa so senzorickými a motorickými problémami  v orálnej oblasti. Zdôraznila význam správnej postúry  tela dieťaťa pri jeho kŕmení, vzťah  medzi vývinom hrubej, jemnej motoriky a oromotoriky k budúcej artikulácii dieťaťa. Informovala prítomných  o koncepcii  neurovývinovej terapie (NDT) Bobath koncepcii, o cieľoch a úlohách včasnej neurologopedickej intervencie, o stratégiách tvorby terapeutických cieľov v NDT. Účastníci kurzu si vyskúšali, ako prebaľovať dieťatko, ako ho dvihnúť a držať pri kŕmení z hľadiska Bobath konceptu. Kurz bol ohodnoteným v Dotazníkoch spokojnosti známkami 1  a 3. Účastníci, ktorí ohodnotili kurz známkou 3(3x) však hodnotili kurz ako informatívny, prezentácia témy bola pútavá,  téma bola zaujímavá a obohacujúca. V jednom prípade nebola uvedená známka v dotazníku, avšak v poznámke: Čo by Ste si na dalšom odbornom podujatí priali, bolo uvedené: praktické poznatky + praktické “ návody“ ako a čo robiť. V 6 prípadoch bol kurz ohodnotený známkou 1, v nich sa objavovali poďakovania prednášajúcej za pútavé podanie témy,  za dostatok teórie a praxe vo vzájomnom prepojení. Objavovali sa aj poďakovania organizátorom za výborné zabezpečenie kurzu.

 POZNÁMKA ORGANIZÁTORA: Kurz bol len informačného charakteru, účastníci kurzu dostali len základné informácie  z koncepcie  neurovývinovej terapie Bobath konceptu, ktorý ich neoprávňuje poskytovať logopedickú intervenciu v oblasti porúch kŕmenia detí ako súčasť problematiky oblasti detskej dysfágie. Hlbšie vedomosti z tejto problematiky bude možné získať len špecializačným štúdiom dysfagiológie, časť detská dysfágia   a absolvovaním kurzu NDT, Bobath konceptu.

 

 

                                                         Spracovala

                                                                                  PaedDr. Bunová Barbora, PhD.

 

Fotografie z kurzu >>>  FOTOGALÉRIA

Video z kurzu

 


 

 

 

 

SVZ 2012/01/1