SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Vyhodnotenie kurzu č.1 - MYOFUNKČNÉ PORUCHY - Z POHĽADU SYMPTÓMU DYSFUNKCIE JAZYKA I.

Organizátorom kurzu bola Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov a bol určený pre logopédov pred špecializačnou prípravou, pre klinických logopédov pracujúcich v rezorte zdravotníctva. Konal sa 25.2.2011 - 26.2.2011 v hoteli Chopin Airporthotel v Bratislave. Prednášajúca PhDr. Zuzana Jandová – Olekšáková, zakladateľka a odborný garant Logopedického centra Asobi v Bratislave, sa s nami podelila o odborné poznatky z oblasti myofunkčných porúch a ich vplyvu na dysfunkciu jazyka.

Prednášku obohatila o praktické skúsenosti zo svojej praxe v logopedickom centre, kde sa venuje myofunkčným poruchám z hľadiska ich vplyvu na dysfunkciu jazyka a chybnú artikuláciu detí a dospelých. Kurzu sa zúčastnilo 22 klinických logopédov zo Slovenska a 1  z Čiech. Prvý deň kurzu patril problematike klinického delenia dyslálií, anatómii orgánov podieľajúcich sa na reči, fyziológii a patofyziológii jazyka, pier, sánky, fyziológii a patofyziológii prehĺtania, stimulácii fyziologického prehĺtania, infantilnému  prehĺtaniu, anatómii , fyziológii a patofyziológii dýchania. Program druhého dňa tvorila anatómia svalov dýchacej sústavy, čeľustno- ortodontické anomálie, fonetika, funkcia artikulačných orgánov, diagnostika, ktorej súčasťou bola aj kazuistika . Mali sme možnosť vidieť aj videá - tvorba hlasu,  žuvanie a prehĺtanie. Kurz bol organizačne aj odborne dobre zvládnutý, čo vidno aj z vyjadrení účastníkov  v dotazníku spokojnosti . Hodnotenie celého kurzu známkou 1 sa objavilo 11 krát, 2 - 9 krát, 3 - 3krát.Účastníci kurzu sa v poznámke na záver   vyjadrili - citujem :“ Ďakujeme za výbornú prezentáciu a odborný výklad“, „Ocenila by som II. časť kurzu - terapiu “,“Veľmi pekné, ďakujem za výber témy, pekný prednes, dobre pripravené.“ Vážime si ochotu a úsilie prednášajúcej sprostredkovať nám problematiku myofunkčných porúch, vzhľadom na nedostatok literatúry  a medziodborový charakter práce / nejasné vymedzenie kompetencií jednotlivých odborníkov/ na diagnosticko – terapeutickom procese .

 

 

 

PaedDr. Viera Kerekešová

 

členka  Rady SKIZP