SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

IMG 3540     SKIZP v spolupráci so SZU organizovala dňa 22.9.2017 kurz ,,Holistický pohľad na dieťa od 0-36 mesiacov v rámci poskytovania včasnej klinicko-logopedickej intervencie“. Kurz sa uskutočnil na akademickej pôde SZU. Prednášajúce PaedDr. Barbora Bunová, PhD. a PhDr. Zuzana Vicenová vystihli touto témou jeden z aktuálnych trendov, ktorý v ambulantnej praxi pociťujeme. Záujem o problematiku bolo poznať hneď po zverejnení kurzu - na rýchlo sa míňajúcich miestach v rámci kapacity prihlásených. Kurzu sa zúčastnilo 20 účastníkov, ktorí boli zastúpení z radov klinických logopédov aj logopédov v špecializačnej príprave.

IMG 3542-1     Kurz bol obsahovo rozčlenený do niekoľkých častí. Prednášajúce otvorili kurz charakteristikou vlastnej motivácie, ktorá ich viedla k podrobnejšiemu rozpracovaniu tejto témy. V teoretickom bloku sa venovali holistickému pohľadu na dieťa vo veku 0-36 mesiacov s dôrazom na jazyk a reč, neurologický aspekt a plasticitu mozgu. Veľmi podrobne a prehľadne spracovali jednotlivé vývinové obdobia so všetkými dôležitými míľnikmi. Počas kurzu sa striedali teoretické východiská formou prezentácie s premosteniami jednotlivých oblastí vývinu. V diagnostickom aj terapeutickom bloku sa prednášajúce okrem odporúčaných postupov podelili aj so svojimi vlastnými tímovými skúsenosťami a ich evidence based postupmi pri poskytovaní intervencie detí vo veku 0-36 mesiacov. Okrem prezentácie odporúčaní bola prednáška na kurze doplnená početnými kazuistikami formou videoukážok a logopedickými správami ku konkrétnym diskutovaným prípadom. Celkovo bol kurz poňatý interaktívnou formou, so zapojením účastníkov kurzu do otvorenej diskusie danej problematiky z ich pohľadu a skúseností z praxe.

IMG 3543-1     Formou hodnotiacich protokolov na záver ohodnotili absolventi kurz nasledovne. Tento kurz pokladalo za obohacujúci a prinášajúci nové poznatky 95% (19) účastníkov, jeden považoval kurz za informatívny. Téma kurzu bola 80% (16) účastníkmi vnímaná ako vysoko aktuálna, ktorá prináša nové poznatky, pre troch účastníkov bola téma zaujímavou a obohacujúcou a pre jedného zo zúčastnených bola téma málo zaujímavou, lebo priniesla už známe poznatky. Miesto konania kurzu vyhovovalo všetkým zúčastneným, dĺžka kurzu vyhovovala 85% (17) účastníkom, trom účastníkom dĺžka kurzu nevyhovovala, nakoľko vyjadrili prianie dlhšieho trvania kurzu, alebo aspoň jeho pokračovania. Forma prezentácie tém bola u 95% (19) účastníkov považovaná za pútavú, spojenú s vhodným výberom výkladu a s použitím audiovizuálnej techniky, jeden z účastníkov ohodnotil formu prezentácie ako málo pútavú. Kurz bol ohodnotený známkou 1 (u 90 % účastníkov) a známkou 2 (10%).

Celkový dojem z kurzu slovami účastníkov:

IMG 3545-3     ,,Jeden z najlepších kurzov. Vynikajúce. Ďakujem.“ ,,Ďakujem za skvelý kurz a ukážku dokonalého prepojenia teórie a praxe.“ ,,Ďakujem krásne za odborné informácie a prajem celému tímu stále veľa elánu a pozitívnej energie.“ ,,Ďakujem veľmi pekne za kvalitný kurz a konkrétnosť témy.“

     Na ďalších vzdelávacích akciách by účastníci kurzu ocenili najmä: rozšírenie absolvovaného kurzu formou workshopu, ďalej by uvítali témy zajakavosti a vývinových neplynulostí, terapiu porúch autistického spektra, terapiu pacientov s Parkinsonovou chorobou, zameranie na psychomotorický vývin a jazykové schopnosti u detí s Downovým syndrómom, problematiku prehĺtania, tému demyelinizačných ochorení nervovej sústavy.

     Záverom ešte raz ďakujeme celému tímu LOGOMEDIK s.r.o.

Dotatazníky spracovala: PhDr. Pavla Lacová, účastníčka kurzu