SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

VYHODNOTENIE KURZU: DYSGLOSIA v teórii a klinickologopedickej praxi v interdisciplinárnej spolupráci s ortodonciou


foto-dysglosiaKurz sa konal 8.6. – 9.6.2012 v prednáškovej miestnosti  / Kollárska ul. č.20/ Onkologického ústavu sv.Alžbety v Bratislave. Bol organizovaný v rámci vzdelávacích aktivít SKIZP pre klinických logopédov, zúčastnilo sa ho 23 účastníkov / 21 zo Slovenska a 2 z Čiech/.

Lektorkou kurzu bola PaedDr.Júlia Papcová, ktorá pracuje ako neštátny klinický logopéd  v ambulancii klinickej logopédie v Bratislave. Má viacročnú, hlavne ambulantnú klinickologopedickú prax pri ORL/ foniatrii, externe spolupracuje s Katedrou logopédie PdF UK a SZU v Bratislave pri pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní. Počas kurzu PaedDr. Júlia Papcová oboznámila účastníkov kurzu s terminologickým vymedzením dysglosie /F80.8/  v rámci historického vývoja a diferenciálnej diagnostiky dyslálie,dysglosie , dysfágie. Vzhľadom na  artikulačný  aparát  ako jednotný  funkčný systém,  veľkú pozornosť venovala  jazyku. Účastníkom kurzu poskytla Test veľkosti jazyka a Test jazykovej uzdičky. Veľkým prínosom bola prednáška čeľustného ortopéda MUDr.Lysého – „Medziodborová spolupráca pri vývinových funkčných poruchách artikulačného aparátu / F80.8/ s následným vývinom dentofaciálnych funkčných abnormalít  /K07.5/  z pohľadu čeľustného ortopéda – Trainer system.“  Upozornil  účastníkov kurzu na  nevyhnutnosť spolupráce klinického logopéda a čeľustného ortopéda pri diagnostike a terapii vývinových funkčných porúch artikulačného aparátu,s následným vývinom dentofaciálnych funkčných abnormalít,  vzhľadom na možné riziká používania  Trainer systému, ako ortodonticky aktívneho aparátu. Druhý deň kurzu pokračoval  uvedením do problematiky terapie – dychové cvičenia...Študentky PdF UK  obohatili kurz svojimi príspevkami o chorobách jazyka. Účastníci kurzu si mohli pozrieť kompletný systém pozicionérov a myofunkčných stimulátorov, vďaka firme ORTHO BBK, ktorá ich tam mala vystavené a pracovníci firmy ochotne poskytovali informácie. Účastníci kurzu v dotazníku spokojnosti ohodnotili kurz známkami od 1 do 5. Z  21 dotazníkov  15 ohodnotilo kurz známkou 1, v jednom dotazníku bola dokonca 1 s hviezdičkou, v 3 dotazníkoch bola známka 2, v 2 dotazníkoch známka 4 a v jednom dotazníku bola známka 5. V dotazníkoch s pozitívnym hodnotením sa objavovali poznámky :“ Odporúčam pokračovať v danej problematike, v chromografii a palatografii“, s priebehom kurzu som spokojná“. V dotazníkoch , ktoré hodnotili kurz známkou 2 sa objavili požiadavky  , aby kurz nebol v poobedňajších hodinách, aby boli podrobnejšie handouty. V dotazníkoch, ktoré ohodnotili kurz známkou 4 sa objavili poznámky: „Neodbočovať od hlavnej témy, zlá koncepcia školenia, chaos“, „ všetky veci sa dajú vyčítať v Logopaedice a Efete z roku cca 1998“. „Poďakovanie Mudr. Lysému za profesionálny prístup k téme“.

 

 

Spracovala

PaedDr.Viera Kerekešová

 

Fotografie z kurzu >>>  FOTOGALÉRIA

Video z kurzu