SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

VYHODNOTENIE KURZU: DETSKÁ DYSFÁGIA

chetana-fotoKurz s medzinárodnou účasťou (27 účastníkov, z toho bolo 19 slovenských a 8 českých)  sa konal v spolupráci so Sekciou klinickej logopédie SSO SLS v dňoch 16.3. - 17. 3. 2012 v hoteli Patriot v Skalici. Bol určený logopédom v špecializačnej príprave a klinickým logopédom po špecializačnej skúške z klinickej logopédie.

Lektorkou kurzu bola klinická logopédka z Nemecka Mgr. Chetana Aswathanarayana, PhD., ktorá pracuje v Pediatrickom centre pre jedenie a prehĺtanie ((PÄDY) na Detskej klinike princezny Margaréty v Darmstadte kde sa zameriava  na diagnostiku a terapiu detskej dysfágie.

Kurz bol tlmočený z angličtiny  Mgr. Danielou Šinkovou, ktorá sa tejto úlohy zhostila bravúrne a počas oboch dní konania kurzu veľmi dobre tlmočila myšlienky lektorky do slovenského jazyka. Mgr. Chetana Aswathanarayana, PhD. počas dvoch dní konania kurzu oboznámila účastníkov kurzu s etiológiou, fyziológiou a diferenciáciou medzi prehĺtaním novorodencov a starších detí.

Oboznámila účastníkov kurzu s epidemiológiou a klasifikáciou detskej dysfágie, so symptómami jednotlivých druhov detskej dysfágie ale aj  so symptómami porúch orálnej a faryngeálnej fázy prehĺtania. Podala ucelený prierez diagnostikovania, rozlišovania jednotlivých druhov detskej dysfágie. Rozobrala poruchy kŕmenia a ich symptómy  u detí s ich následnou liečbou ako aj liečbou iných druhov detskej dysfágie   klinickým logopédom ako aj  jeho spoluprácou s matkou dieťaťa, ale aj s medicinskými a nemedicinskými pracovníkmi v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom s dysfágiou.

Účastníci kurzu vyhodnotili kurz v dotazníkoch spokojnosti  známkami od 1- 3. Najviac sa vyskytovala známka 1 (24 x), známka 2 sa vyskytovala v troch dotazníkoch spokojnosti aDSCF1884 známka 3 sa vyskytovala jedenkrát . Jedenkrát sa v dotazníku objavilo prianie, aby sa kurz  nezačínal kultúrnym  programom, toto želanie sa však neobjavilo v žiadnom inom dotazníku. Vo väčšine dotazníkov sa objavovalo želanie, aby bolo v ďalšom kurze menej teórie a viac praxe. Zhodne  však sa objavovali vyjadrenia záujmu účastníkov  pokračovať ďalej v tejto problematike získavaním hlbších  vedomostí .

Veľmi často sa objavovali v dotazníkoch slová vďaky organizátorom za veľmi dobrú organizáciu kurzu a za skvelé podanie prezentácie  lektorkou kurzu.

Poznámka organizátora : Odborné vedomosti získané na tomto kurze boli len informačného charakteru,  potvrdenia o účasti na kurze neoprávňujú účastníkov kurzu poskytovať  diagnostiku a terapiu jednotlivých  druhov detskej dysfágie .

spracovala 

PaedDr. Bunová Barbora, PhD.

 

Fotografie z kurzu >>>  FOTOGALÉRIA

Video z kurzu