SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Kurz č. 3:

Využitie ABA v terapii detí s autizmom sa konal 12. apríla 2013 za prítomnosti 13 účastníkov v priestoroch Vysokej školy sv. Alžbety FNsP Skalica s.r.o. v Skalici. Nadväzoval na kurzy č. 1 Úvod do ABA a 2 Diagnostika VB-MAPP.

Lektorkou kurzu bola Mgr. Maštenová Zuzana, ktorá účastníkov kurzu oboznámila so základmi terapeutických stratégií využívajúcich ABA prístup pri terapii detí s autizmom.

 

Kurz bol venovaný tréningu mandov, jeho pravidlám, postupom efektívneho učenia, využívaniu tzv. motivujúcich operácií a promptov pri práci s dieťaťom s autizmom. Dôležitou súčasťou boli informácie o spôsoboch hodnotenia progresu klienta v terapii. Prezentácia bola názorne doplnená o videoukážky. Súčasťou kurzu bol aj tréning, v rámci ktorého si účastníci mali možnosť vyskúšať prezentované postupy vo dvojiciach.

Účastníci kurzu vyhodnotili kurz v dotazníkoch spokojnosti známkami 1 (11x) a 2 (2x).

Pozitívne hodnotili výber témy, komornú atmosféru, prácu organizačného tímu a príjemné prostredie počas kurzu. Negatívne boli hodnotené pridlhé prestávky.

Na ďalšom odbornom podujatí by účastníci uvítali:

- viac praktických ukážok, prezentáciu prípadových štúdií viacerých klientov,

- pokračovanie v téme, prehlbovanie nadobudnutých poznatkov,

- venovanie sa problematike terapie nepočujúcich.

V závere dotazníka účastníci opätovne poďakovali prednášajúcej aj organizačnému tímu za pripravené odborné podujatie a nadobudnuté poznatky.                                

                                   Vyhodnotila: Mgr. Anna Majdanová, PhD., účastníčka kurzu