SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

 

Kurz č. 1:

Úvod do ABA sa konal 8. marca 2013 za prítomnosti 14 účastníkov v priestoroch Vysokej školy sv. Alžbety FNsP v Skalici. Bol určený klinickým logopédom v špecializačnej príprave a klinickým logopédom po špecializačnej skúške z klinickej logopédie.skalica foto

Lektorkou kurzu bola Mgr. Maštenová Zuzana, ktorá v roku 2004 ukončila 5-ročné štúdium Psychológie na FFPU, v roku 2013 3-ročné štúdium Behaviorálnej Analýzy na UNT (University of North Texas). V súčasnosti je v procese certifikácie BCBA (medzinárodná Behavior Analyst Certification Board) a pracuje pod supervíziou certifikovaného analytika. Od skončenia štúdia pracovala pod vedením certifikovaných analytikov v Írsku, Anglicku, Škótsku, Indii a Vietname, so zameraním na rannú intervenciu u detí s diagnózou autizmu a vedenie domácich behaviorálne-analytických programov. V súčastnosti pracuje na Slovensku.

Mgr. Maštenová Zuzana oboznámila účastníkov kurzu s definíciou behaviorálnej analýzy, definujúcimi charakteristikami ABA, základnými princípami správania s pohľadu behaviorálnej analýzy, analýzou verbálneho správania, podrobnejšie sa venovala výhodám používania Skinnerovej analýzy verbálneho správania. Prítomných oboznámila s používanou terminológiou, ktorá bola väčšine účastníkov úplne neznáma.

Účastníci kurzu vyhodnotili kurz v dotazníkoch spokojnosti známkami od 1- 2.

Najviac sa vyskytovala známka 1 (12 x), známka 2 sa vyskytovala v dvoch dotazníkoch spokojnosti. Priania ktoré sa objavili v dotazníkoch jedenkrát:    

  • aby bol kurz dlhší,
  • aby sa kurz venoval Diagnostike a terapii NKS u nepočujúcich detí,
  • aby boli podrobnejšie materiály, a tak nebolo treba písať toľko poznámok a tým mať možnosť sa viacej sústrediť na počúvanie
  • viac praktických ukážok

Vo väčšine dotazníkov sa objavovalo poďakovanie za veľmi zaujímavú tému, za skvelé podanie prezentácie lektorkou kurzu a veľmi dobrú organizáciu kurzu.

 

Kurz č. 2:

Diagnostika VB-MAPP sa konal následne 9. marca 2013 za prítomnosti 13 účastníkov tiež v priestoroch Vysokej školy sv. Alžbety FNsP Skalica s.r.o. v Skalici. Zúčastnili sa ho účastníci kurzu č. 1 Úvod do ABA, nakoľko téma bezprostredne nadväzovala na poznatky získané v predchádzajúci deň.

Lektorkou kurzu bola Mgr. Maštenová Zuzana, ktorá účastníkov kurzu oboznamila s programom

VB-MAPP, ktorého autorom je Mark Sundberg, Ph.D.,BCBA. Slúži na vyšetrenie zručností, zostavenie kurikula a sledovanie zručností u študentov s diagnózou autizmus alebo inými vývinovými poruchami.

Podrobnejšie sa venonovala pojmom Míľniky, Bariéra, Prechody a Analýza úlohy. Zároveň poukázala ako sa dajú použiť na zlepšenie správania, rozvoja komunikácie a kognitívnych zručností študentov.

V závere dňa účastníkov oboznámila s prezentáciou, ktorá bola zameraná na rozdiely medzi znakovou rečou a obrázkovými systémami, z ktorej výsledkov vyplynulo, že znaková reč je pre študenta rýchlejšia, jednoduchšia, vie sa pomocou nej dobre vyjadriť, nevýhodou však je, že okolie musí ovládať znakovú reč, aby jej porozumelo. V ABA sa najčastejšie používa americká znaková reč.

Účastníci kurzu vyhodnotili kurz v dotazníkoch spokojnosti známkami od 1- 2. Najviac sa vyskytovala známka 1 (10 x), známka 2 sa vyskytovala v dvoch dotazníkoch spokojnosti, jeden dotazník bol bez známky.

V jednom dotazníku sa objavilo prianie vedieť o danej téme viac, mať informácie komplexné pre aplikáciu uceleného programu do praxe - ale viem, že si to vyžaduje ucelené dlhodobé štúdium. Priania, ktoré sa objavili v dotazníkoch jedenkrát - aby bol kurz dlhší a podrobnejší

  • aby sa kurz venoval Diagnostike a terapii NKS u nepočujúcich detí,
  • viac materiálov, aby som mala viac času na vnímanie prednášky a menej na zapisovanie        
  • aby boli ďalšie kurzy z tejto oblasti  

V dotazníkoch sa objavovalo poďakovanie za kvalitnú prezentáciu lektorkou kurzu a skvelú organizáciu kurzu.

Na záver oboch kurzov môžeme zhodnotiť, že poznatky získané na oboch kurzoch sú veľmi podnetné na ďalšie štúdium v ABA a ich aplikáciu aj u iných diagnóz než u autizmu.

                                

                                       Vyhodnotila: Mgr. Katarína Melicháreková, účastníčka kurzov